Dokumendid

Arenguvestluse läbiviimise kord


KINNITATUD

Õpilastega arenguvestluse läbiviimise korra kinnitamine

19 veebruar 2019  nr 1-2/ 23a


 

Tallinna Mahtra Põhikooli 

õpilastega   arenguvestluse läbiviimise kord 

 

Arenguvestlus on õpetaja, õpilase ja lapsevanema regulaarne ja ettevalmistatud arvamuste vahetus, mis peab viima üksteise paremale mõistmisele ja suurendama õpilase õpitahet. 

 

1. Arenguvestluse eesmärk on 

 

1.1. usalduslike suhete loomine õpilaste ja vanematega; 

1.2. õpilase adekvaatse enesehinnangu kujunemise ja motivatsiooni toetamine; 

1.3. vastastikuse tagasiside saamine; 

1.4. eeloleva perioodi eesmärkides kokku leppimine. 

 

2. Arenguvestluse korraldus 

 

2.1. Arenguvestlus viiakse läbi regulaarselt vähemalt üks kord õppeaasta jooksul. 

2.2. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja. Kui kool ei ole saanud koolikohustusliku õpilase vanemaga kontakti, et leppida kokku arenguvestluse aeg või vanem ei ole teist korda ilmunud arenguvestlusele kokkulepitud ajal, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset omavalitsust. 

2.3. Arenguvestluse läbiviimise kuupäeva lepib klassijuhataja kokku õpilase, lapsevanema või õpilase seadusliku esindajaga eKooli arenguvestluste mooduli kaudu. 

2.4. Õpilane ja lapsevanemad täidavad enne arenguvestlust eKooli kaudu või paberikandjal küsimustiku. 

2.5. Arenguvestlusel lepivad õpilane ja klassijuhataja kokku eesmärgid(mida peab saama jälgida ja mõõta)  ja nende saavutamise võimalikud variandid. 

2.6.Arenguvestlusel kokku lepitud eesmärgid (tulemused) dokumenteeritakse paberikandjal ja säilitatakse klassijuhatate käes kuni õpilase koolist lahkumiseni.

2.7. Arenguvestlused fikseeritakse eKoolis. 

2.8. Arenguvestluse tulemused on konfidentsiaalsed. 

2.9. Arenguvestlusel teatavaks saanud kriminaalse sisuga informatsioon tuleb edastada vastavalt seaduses sätestatud korrale. 

2.10. Kui õpilane saabub õppeaasta keskel teisest koolist, toimub arenguvestlus õpilasega kahe kuu jooksul. Klassijuhataja vahetumisega kehtivad kõik õpilasega tehtud kokkulepped kuni järgmise arenguvestluseni. Õpilase lahkumisel koolist kehtivad edasi kõik arenguvestlust puudutavad konfidentsiaalsuse nõuded. 

2.11. Arenguvestlusel saavutatud kokkulepete alusel võivad toimuda mitmed järeltegevused: täiendav arenguvestlus, juhendamine, saavutatu hindamine ning kokkulepete korrigeerimine, täiendav juhendamine jne. 

 

3. Arenguvestluse vastutus 

 

3.1. Arenguvestluse läbiviimise protseduurireeglite täitmise eest vastutab klassijuhataja

3.2. Õppeaasta lõpus teeb klassijuhataja läbiviidud arenguvestlustest kokkuvõtte ja esitab selle koolipsühholoogile. 

KINNITATUD

Õpilastega arenguvestluse läbiviimise korra kinnitamine

19 veebruar 2019  nr 1-2/ 23a


 

Tallinna Mahtra Põhikooli 

õpilastega   arenguvestluse läbiviimise kord 

 

Arenguvestlus on õpetaja, õpilase ja lapsevanema regulaarne ja ettevalmistatud arvamuste vahetus, mis peab viima üksteise paremale mõistmisele ja suurendama õpilase õpitahet. 

 

1. Arenguvestluse eesmärk on 

 

1.1. usalduslike suhete loomine õpilaste ja vanematega; 

1.2. õpilase adekvaatse enesehinnangu kujunemise ja motivatsiooni toetamine; 

1.3. vastastikuse tagasiside saamine; 

1.4. eeloleva perioodi eesmärkides kokku leppimine. 

 

2. Arenguvestluse korraldus 

 

2.1. Arenguvestlus viiakse läbi regulaarselt vähemalt üks kord õppeaasta jooksul. 

2.2. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja lapsevanem või õpilase seaduslik esindaja. Kui kool ei ole saanud koolikohustusliku õpilase vanemaga kontakti, et leppida kokku arenguvestluse aeg või vanem ei ole teist korda ilmunud arenguvestlusele kokkulepitud ajal, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset omavalitsust. 

2.3. Arenguvestluse läbiviimise kuupäeva lepib klassijuhataja kokku õpilase, lapsevanema või õpilase seadusliku esindajaga eKooli arenguvestluste mooduli kaudu. 

2.4. Õpilane ja lapsevanemad täidavad enne arenguvestlust eKooli kaudu või paberikandjal küsimustiku. 

2.5. Arenguvestlusel lepivad õpilane ja klassijuhataja kokku eesmärgid(mida peab saama jälgida ja mõõta)  ja nende saavutamise võimalikud variandid. 

2.6.Arenguvestlusel kokku lepitud eesmärgid (tulemused) dokumenteeritakse paberikandjal ja säilitatakse klassijuhatate käes kuni õpilase koolist lahkumiseni.

2.7. Arenguvestlused fikseeritakse eKoolis. 

2.8. Arenguvestluse tulemused on konfidentsiaalsed. 

2.9. Arenguvestlusel teatavaks saanud kriminaalse sisuga informatsioon tuleb edastada vastavalt seaduses sätestatud korrale. 

2.10. Kui õpilane saabub õppeaasta keskel teisest koolist, toimub arenguvestlus õpilasega kahe kuu jooksul. Klassijuhataja vahetumisega kehtivad kõik õpilasega tehtud kokkulepped kuni järgmise arenguvestluseni. Õpilase lahkumisel koolist kehtivad edasi kõik arenguvestlust puudutavad konfidentsiaalsuse nõuded. 

2.11. Arenguvestlusel saavutatud kokkulepete alusel võivad toimuda mitmed järeltegevused: täiendav arenguvestlus, juhendamine, saavutatu hindamine ning kokkulepete korrigeerimine, täiendav juhendamine jne. 

 

3. Arenguvestluse vastutus 

 

3.1. Arenguvestluse läbiviimise protseduurireeglite täitmise eest vastutab klassijuhataja

3.2. Õppeaasta lõpus teeb klassijuhataja läbiviidud arenguvestlustest kokkuvõtte ja esitab selle koolipsühholoogile.