Dokumendid

Dokumentide loetelu


Kinnitatud

Tallinna Mahtra Põhikooli direktori

01.09.2014.a. käskkirjaga nr 1 – 2/ 5

muudetud 26.10.2015 kk nr.1-2/25

muudetud 15.10.2020 kk. Nr.1-2/7

 

 

 

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL

 DOKUMENTIDE LOETELU


 

Sarja   Dokumendisarja nimetus

Säilitustäht aeg

Toimiku pidaja

Märkused   

Juurdepääsu piirangud

 

1                       ASUTUSE TÖÖ JUHTIMINE

 

1-1

Kooli põhimäärus

Alatine

Direktor

 

1-2

 

Direktori põhitegevuse

käskkirjad

Alatine

 

Sekretär-personalijuht

Elektroonselt, EKIS

 

1-3

 

Direktori põhitegevuse

käskkirjade register

Alatine

 

Sekretär-personalijuht

Peetakse elektroonselt

 

 

 

1-4

 

 

Kooli alaealiste komisjonide

dokumendid

10 a

 

 

Sots.töötaja

 

 

1-5

 

Metoodikanõukogu koosolekute protokollid

10 a

 

Õppealajuhataja

Elektroonselt

 

1-6

 

Juhtkonna nõupidamiste protokollid

10 a

 

Direktor

 

Peetakse elektroonselt

 

1-7

 

Hoolekogu koosolekute protokollid

10 a

 

Hoolekogu esimees

Kantseleis

 

1-8

 

Õppenõukogu koosoleku protokollid

10 a

 

Õppealajuhataja

Õppealajuhataja

 

 

1-11

 

Sissetulnud/ väljaläinud kirjade register

5 a

 

Sari on lõpetatud

1-12

 

 

Metoodikanõukogu koosolekute protokollide register

10 a

 

 

Õppealajuhataja,ainekomisjonide juhendajad

1-13

 

Juhtkonna nõupidamiste

protokollide register

10 a

 

Elektroonselt, EKIS

 

1-15

 

 

Õppenõukogu koosoleku protokollide register

10 a

 

 

Õppealajuhataja, EKIS

 

1-16

Eelarve projekt

7a

Direktor

 

2                       ASJAAJAMINE

 

2-1

 

 

 

 

Põhikooli ja Gümnaasiumi lõputunnistuste blankettide arvestamise raamat

Alatine

 

 

 

 

Sekretär- personalijuht

 

 

 

2-2

 

 

 

Aktid (asjaajamise üleandmine- vastuvõtmine,hävitamine )

10a

 

 

 

Sekretär-personalijuht

 

 

2-3

Järelvalve aktid

10 a

elektroonselt

2-4

 

 

Kiituskirjade ja medalite väljaandmise raamat

Alatine

 

 

Sekretär-personalijuht,seif

 

2-5

 

 

Arhiivinimistud

 

 

Kooli tegevuse lõpuni

 

 

 

2-6

 

 

 

 

Arhivaalide loetelu

 

 

 

 

arhiivi üleandmise või hävitamise-ni

 

 

 

 

 

 

2-7

 

Tõendite register

 

5 a

 

Sekretär-personaljuht, elektroonselt

2-8

 

Teatised ja haiguslehed raamatupidamisele

7 a

 

Sekretär-personalijuht, Ekis elektroonselt

2-9

 

 

Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste tellimine ja duplikaatide väljaandmise arvestus

10 a

 

 

Sekretär-personalijuht, seif

 

 

 

3                       ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

 

3-1

 

 

Kooli õppekava

 

 

5 a

 

 

Direktor

 

 

Kinnitatakse direktori käskkirjaga

 

3-2

Kooli arengukava

Alatine

Direktor

3-3

Õppeaastaaruanded

10 a

Direktor

 

3-4

 

Käskkirjad õpilaste kohta

50 a

 

Sekretär-personalijuht

 

 

3-5

 

 

 

Tunniplaanid

 

 

 

1 a

 

 

 

Vastutav isik

 

 

 

Peetakse elektroonselt ja paberikandjal

 

 kantselei

3-6

Õpilasraamatud

Alatine

Sekretär-personalijuht

3-7

 

Õpilaste kohta käskkirjade register

50 a

 

Sekretär-personalijuht

Peetakse elektroonselt

 

 

 

3-8

 

 

Lõpueksamite ja uurimistööde protokollid

25 a

 

 

Õppealajuhataja

 

 

3-9

 

 

 

 

HEV õpilaste (andekate ja nõrkade) individuaalse õppekava, koduõppe dokumendid

 

5 a

 

 

 

 

Õppealajuhata-ja

 

 

 

 

 

 

3-10

 

Lapsevanemate avaldused

5 a

 

Sekretär-personalijuht

 

 

3-11

 

Lõpueksamite kirjalikud tööd

2 a

 

Õppealajuhataja

 

 

 

3-12

 

 

Klassipäevikud

 

 

5 a

 

 

Õppealajuhataja, Infojuht

Peetakse

elektroon-

selt

e-kool

 

 

3-13

 

Pikapäevarühma päevikud

5 a

 

Õppealajuhataja

 

e-kool

 

3-14

 

 

 

Asendustundide aruandlus

 

 

5 a

 

 

 

Vastutav isik

Peetakse elektroonselt

 

 

 

 

 

 

 

3-15

 

 

 

Ringipäevikud

 

 

 

5 a

 

 

 

Õppealajuhataja, huvijuhid

 

Peetakseelektroonselt ja paberikandjal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-16

 

Õpilasesinduse põhimäärus

10 a

 

Huvijuht

 

3-17

 

Õpilasesinduse protokollid

10a

 

Huvijuht

 

 

 

 

 

3-18

 

 

Külaliste registreerimise raamat

 

 

Alatine

 

 

Garderoobihoidja ja valvur

 

 

 

 

 

 

3-19

 

 

 

 

Hariduslike erivajadustega ja logopeediliste õpilaste andmed koos lisadega

7 a

 

 

 

 

HEVKO

Peetakseelektroonselt

 

 

 

 

 

 

 

3 -20

 

 

Õpilaste arenguvestluste aruanded klasside kaupa

3 a

 

 

Psühholoog

 

 

 

 

 

 

 

 

3- 21

 

 

Kooli töö sisehindamine

 

 

5 a

 

 

Direktor, õppealajuhataja

 

 elektroonselt

 

 

 

 

3-22

 

 

Õpilase individuaalsuse kaart

 

3 a

 

 

HEVKO

peetakse elektroonselt

 

 

 

3-25

 

Ümarlaudade komisjoni protokollide register

10 a

 

Sots. töötaja

 

 

 

 

 


 

4                PERSONALITÖÖ

4-1

 

Direktori personali-ja puhkusekäskkirjad

7 a

 

Sekretär- personalijuht

 

 

elektroonselt

 

4-2

 

 

Direktori personali-ja puhkusekäskkirjade register

7 a

 

 

Sekretär-personalijuht

 

Peetakse elektrooniliselt

 

 

 

4-3

 

 

Töölepingud

 

 

50 a peale lepingu lõpetamist

Sekretär-personalijuht

 

 

 

 

elektroonselt

 

 

4-4

 

Töölepingute registreerimise raamat

50 a

 

Sekretär-

personalijuht

 

 

kantselei

 

4-5

 

 

 

Isikukaardid

 

 

 

50 a peale

lepingu

lõpetamist

 

 

 

 

 

Alates 01.09.2012.a peetakse arhiivis

 

 

 

 

 elektroonselt

 

 

 

 kantselei

4-6

 

Tööraamatute registreerimise raamat

50 a

 

Sekretär- personalijuht

4-7

 

Väljavõtmata tööraamatud

50 a

 

Sekretär- personalijuht

 

 

seif

 

4-8

 

Koolitusplaan

 

3 a

 

Õppealajuhataja

 

 

 

 

4-10

 

 

Töötaja avaldused

 

 

5 a

 

 

Sekretär-personalijuht

 

 

 

elektroonselt

 

 

4- 11

 

 

 

 

Arenguvestlused töötajatega

 

 

 

5 a

 

 

 

 

Direktor, õppealajuhataja,dir.asetäitjamajandusalal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-12

 

 

 

Statistilised aruanded

 

 

 

7a

 

 

 

Sekretär-personalijuht

HA raamatupidaja

Sari on lõpetatud

 

 

 

4-13

 

 

Tarifikatsioon ja koondtabel

7a

 

 

Sekretär-personalijuht

Peetakse elektrooniliselt

elektroonselt

 

4-14

 

Töötaja arvestuse tabelid

7a

 

Sekretär-personalijuht

elektroonselt

 

5                RAAMATUKOGU TÖÖ

5-1

 

Põhikogu inventariraamat

Alatine

 

Raamatukoguhoidja

5-2

 

 

Põhikogu hulgiarvestusraamatud

 

Asutuse likvideerimiseni

Raamatukoguhoidja

 

5-3

 

 

Õpikukogu summaararvestusraamat

10 a

 

 

Raamatukoguhoidja

 

5-4

 

Õpikukogu saatelehed ja kustutusaktid

7 a

 

Raamatukoguhoidja

5-5

 

Põhikogu saatelehed ja kustutusaktid

10a

 

Raamatukoguhoidja

5-6

 

Raamatukogu alfabeetiline kataloog

Alatine

 

Raamatukoguhoidja

5-7

 

Raamatukogu süstemaatiline kataloog

Alatine

 

Raamatukoguhoidja

6              MAJANDUSTEGEVUS

 

6-1

 

 

Koolihoone plaanid

 

 

Ehituse lammutamiseni

Dir.asetäitja majandusalal

 

6-2

 

Vara mahakandmise aktid

10a

 

Dir.asetäitja majandusalal

6-3

 

Töövõtulepingud koos aktidega

10a

 

Sekretär- personalijuht

6-4

 

Majanduslepingud

 

10a

 

Dir.asetäitja majandusalal

6-5

 

Mitteeluruumide rendilepingud

10a

 

Dir.asetäitja majandusalal
 

7                TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE

 

7-1

 

Töötervishoiu ja tööohustusjuhendid

7 a

 

Dir.asetäitja majandusalal

7-2

 

Tööõnnetuste uuristumise toimikud

55 a

 

Dir.asetäitja majandusalal

7-3

 

Tuleohutusjärelevalve ettekirjutused

10a

 

Dir.asetäitja majandusalal

7-4

 

 

Töötajate ohutustehnikaalase instrueerimise raamat

55 a

 

 

Dir.asetäitja majandusalal

 

Kinnitatud

Tallinna Mahtra Põhikooli direktori

01.09.2014.a. käskkirjaga nr 1 – 2/ 5

muudetud 26.10.2015 kk nr.1-2/25

muudetud 15.10.2020 kk. Nr.1-2/7

 

 

 

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL

 DOKUMENTIDE LOETELU


 

Sarja   Dokumendisarja nimetus

Säilitustäht aeg

Toimiku pidaja

Märkused   

Juurdepääsu piirangud

 

1                       ASUTUSE TÖÖ JUHTIMINE

 

 

1-11

 

Sissetulnud/ väljaläinud kirjade register

5 a

 

Sari on lõpetatud

1-12

 

 

Metoodikanõukogu koosolekute protokollide register

10 a

 

 

Õppealajuhataja,ainekomisjonide juhendajad

1-13

 

Juhtkonna nõupidamiste

protokollide register

10 a

 

Elektroonselt, EKIS

 

1-15

 

 

Õppenõukogu koosoleku protokollide register

10 a

 

 

Õppealajuhataja, EKIS

 

1-16

Eelarve projekt

7a

Direktor

 

2                       ASJAAJAMINE

 

2-1

 

 

 

 

Põhikooli ja Gümnaasiumi lõputunnistuste blankettide arvestamise raamat

Alatine

 

 

 

 

Sekretär- personalijuht

 

 

 

2-2

 

 

 

Aktid (asjaajamise üleandmine- vastuvõtmine,hävitamine )

10a

 

 

 

Sekretär-personalijuht

 

 

2-3

Järelvalve aktid

10 a

elektroonselt

2-4

 

 

Kiituskirjade ja medalite väljaandmise raamat

Alatine

 

 

Sekretär-personalijuht,seif

 

2-5

 

 

Arhiivinimistud

 

 

Kooli tegevuse lõpuni

 

 

 

2-6

 

 

 

 

Arhivaalide loetelu

 

 

 

 

arhiivi üleandmise või hävitamise-ni

 

 

 

 

 

 

2-7

 

Tõendite register

 

5 a

 

Sekretär-personaljuht, elektroonselt

2-8

 

Teatised ja haiguslehed raamatupidamisele

7 a

 

Sekretär-personalijuht, Ekis elektroonselt

2-9

 

 

Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuste tellimine ja duplikaatide väljaandmise arvestus

10 a

 

 

Sekretär-personalijuht, seif

 

 

 

3                       ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

 

3-1

 

 

Kooli õppekava

 

 

5 a

 

 

Direktor

 

 

Kinnitatakse direktori käskkirjaga

 

3-2

Kooli arengukava

Alatine

Direktor

3-3

Õppeaastaaruanded

10 a

Direktor

 

3-4

 

Käskkirjad õpilaste kohta

50 a

 

Sekretär-personalijuht

 

 

3-5

 

 

 

Tunniplaanid

 

 

 

1 a

 

 

 

Vastutav isik

 

 

 

Peetakse elektroonselt ja paberikandjal

 

 kantselei

3-6

Õpilasraamatud

Alatine

Sekretär-personalijuht

3-7

 

Õpilaste kohta käskkirjade register

50 a

 

Sekretär-personalijuht

Peetakse elektroonselt

 

 

 

3-8

 

 

Lõpueksamite ja uurimistööde protokollid

25 a

 

 

Õppealajuhataja

 

 

3-9

 

 

 

 

HEV õpilaste (andekate ja nõrkade) individuaalse õppekava, koduõppe dokumendid

 

5 a

 

 

 

 

Õppealajuhata-ja

 

 

 

 

 

 

3-10

 

Lapsevanemate avaldused

5 a

 

Sekretär-personalijuht

 

 

3-11

 

Lõpueksamite kirjalikud tööd

2 a

 

Õppealajuhataja

 

 

 

3-12

 

 

Klassipäevikud

 

 

5 a

 

 

Õppealajuhataja, Infojuht

Peetakse

elektroon-

selt

e-kool

 

 

3-13

 

Pikapäevarühma päevikud

5 a

 

Õppealajuhataja

 

e-kool

 

3-14

 

 

 

Asendustundide aruandlus

 

 

5 a

 

 

 

Vastutav isik

Peetakse elektroonselt

 

 

 

 

 

 

 

3-15

 

 

 

Ringipäevikud

 

 

 

5 a

 

 

 

Õppealajuhataja, huvijuhid

 

Peetakseelektroonselt ja paberikandjal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-16

 

Õpilasesinduse põhimäärus

10 a

 

Huvijuht

 

3-17

 

Õpilasesinduse protokollid

10a

 

Huvijuht

 

 

 

 

 

3-18

 

 

Külaliste registreerimise raamat

 

 

Alatine

 

 

Garderoobihoidja ja valvur

 

 

 

 

 

 

3-19

 

 

 

 

Hariduslike erivajadustega ja logopeediliste õpilaste andmed koos lisadega

7 a

 

 

 

 

HEVKO

Peetakseelektroonselt

 

 

 

 

 

 

 

3 -20

 

 

Õpilaste arenguvestluste aruanded klasside kaupa

3 a

 

 

Psühholoog

 

 

 

 

 

 

 

 

3- 21

 

 

Kooli töö sisehindamine

 

 

5 a

 

 

Direktor, õppealajuhataja

 

 elektroonselt

 

 

 

 

3-22

 

 

Õpilase individuaalsuse kaart

 

3 a

 

 

HEVKO

peetakse elektroonselt

 

 

 

3-25

 

Ümarlaudade komisjoni protokollide register

10 a

 

Sots. töötaja

 

 

 

 

 


 

4                PERSONALITÖÖ

4-1

 

Direktori personali-ja puhkusekäskkirjad

7 a

 

Sekretär- personalijuht

 

 

elektroonselt

 

4-2

 

 

Direktori personali-ja puhkusekäskkirjade register

7 a

 

 

Sekretär-personalijuht

 

Peetakse elektrooniliselt

 

 

 

4-3

 

 

Töölepingud

 

 

50 a peale lepingu lõpetamist

Sekretär-personalijuht

 

 

 

 

elektroonselt

 

 

4-4

 

Töölepingute registreerimise raamat

50 a

 

Sekretär-

personalijuht

 

 

kantselei

 

4-5

 

 

 

Isikukaardid

 

 

 

50 a peale

lepingu

lõpetamist

 

 

 

 

 

Alates 01.09.2012.a peetakse arhiivis

 

 

 

 

 elektroonselt

 

 

 

 kantselei

4-6

 

Tööraamatute registreerimise raamat

50 a

 

Sekretär- personalijuht

4-7

 

Väljavõtmata tööraamatud

50 a

 

Sekretär- personalijuht

 

 

seif

 

4-8

 

Koolitusplaan

 

3 a

 

Õppealajuhataja

 

 

 

 

4-10

 

 

Töötaja avaldused

 

 

5 a

 

 

Sekretär-personalijuht

 

 

 

elektroonselt

 

 

4- 11

 

 

 

 

Arenguvestlused töötajatega

 

 

 

5 a

 

 

 

 

Direktor, õppealajuhataja,dir.asetäitjamajandusalal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-12

 

 

 

Statistilised aruanded

 

 

 

7a

 

 

 

Sekretär-personalijuht

HA raamatupidaja

Sari on lõpetatud

 

 

 

4-13

 

 

Tarifikatsioon ja koondtabel

7a

 

 

Sekretär-personalijuht

Peetakse elektrooniliselt

elektroonselt

 

4-14

 

Töötaja arvestuse tabelid

7a

 

Sekretär-personalijuht

elektroonselt

 

5                RAAMATUKOGU TÖÖ

5-1

 

Põhikogu inventariraamat

Alatine

 

Raamatukoguhoidja

5-2

 

 

Põhikogu hulgiarvestusraamatud

 

Asutuse likvideerimiseni

Raamatukoguhoidja

 

5-3

 

 

Õpikukogu summaararvestusraamat

10 a

 

 

Raamatukoguhoidja

 

5-4

 

Õpikukogu saatelehed ja kustutusaktid

7 a

 

Raamatukoguhoidja

5-5

 

Põhikogu saatelehed ja kustutusaktid

10a

 

Raamatukoguhoidja

5-6

 

Raamatukogu alfabeetiline kataloog

Alatine

 

Raamatukoguhoidja

5-7

 

Raamatukogu süstemaatiline kataloog

Alatine

 

Raamatukoguhoidja

6              MAJANDUSTEGEVUS

 

6-1

 

 

Koolihoone plaanid

 

 

Ehituse lammutamiseni

Dir.asetäitja majandusalal

 

6-2

 

Vara mahakandmise aktid

10a

 

Dir.asetäitja majandusalal

6-3

 

Töövõtulepingud koos aktidega

10a

 

Sekretär- personalijuht

6-4

 

Majanduslepingud

 

10a

 

Dir.asetäitja majandusalal

6-5

 

Mitteeluruumide rendilepingud

10a

 

Dir.asetäitja majandusalal
 

7                TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE

 

7-1

 

Töötervishoiu ja tööohustusjuhendid

7 a

 

Dir.asetäitja majandusalal

7-2

 

Tööõnnetuste uuristumise toimikud

55 a

 

Dir.asetäitja majandusalal

7-3

 

Tuleohutusjärelevalve ettekirjutused

10a

 

Dir.asetäitja majandusalal

7-4

 

 

Töötajate ohutustehnikaalase instrueerimise raamat

55 a

 

 

Dir.asetäitja majandusalal

 

1-1

Kooli põhimäärus

Alatine

Direktor

 

1-2

 

Direktori põhitegevuse

käskkirjad

Alatine

 

Sekretär-personalijuht

Elektroonselt, EKIS

 

1-3

 

Direktori põhitegevuse

käskkirjade register

Alatine

 

Sekretär-personalijuht

Peetakse elektroonselt

 

 

 

1-4

 

 

Kooli alaealiste komisjonide

dokumendid

10 a

 

 

Sots.töötaja

 

 

1-5

 

Metoodikanõukogu koosolekute protokollid

10 a

 

Õppealajuhataja

Elektroonselt

 

1-6

 

Juhtkonna nõupidamiste protokollid

10 a

 

Direktor

 

Peetakse elektroonselt

 

1-7

 

Hoolekogu koosolekute protokollid

10 a

 

Hoolekogu esimees

Kantseleis

 

1-8

 

Õppenõukogu koosoleku protokollid

10 a

 

Õppealajuhataja

Õppealajuhataja