Dokumendid

ÕPPEKORRALDUS ERITINGIMUSTES


Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-2/15 30.03.2021

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ÕPPEKORRALDUS ERITINGIMUSTES

Olenevalt epidemioloogilisest olukorrast Tallinnas ja koolis/klassis, vajadusest tagada tavalisest suurem
hajutatus ning tingimustes kui ei ole võimalik tagada statsionaarset õpet, rakendatakse vajadusest
lähtuvalt kas e-õppe/kodusõppe päevi, osalist distantsõpet või distantsõpet.

1. Õpetaja viib videotunnina (-kohtumise, -konsultatsiooni) läbi minimaalselt 50% oma tundidest.
1.1 Videotunni pikkus 1. klassi õpilastele on eelistatavalt 20 minutit, 2.-6. klassi õpilastele 30
minutit, 7.-9. klasside õpilastele kuni 40 minutit arvestades õpilaste individuaalset
õppimissuutlikkust;
1.2 Õpetaja määrab videotunni toimumise aja vastavalt kooli tunniplaanile.

2. Õpetaja kohtub oma õpilastega õppetunni alguses, et sõnastada õppimise eesmärke, jälgida
õpilaste osalemist tunnis ning vastata küsimustele.

3. Õpetaja järgib videotunnis andmekaitsereegleid.

4. Tunnis osalemine:
4.1 õpilane siseneb tundi ainult enda nime ja perekonnanime all;
4.2 õpetajal on õigus õpilast mitte tundi lasta, kui kasutatakse väljamõeldud nime;
4.3 õpetajal on õigus õpilane tunnist eemaldada, kui ta segab tunni läbiviimist või rikub kehtestatud
reegleid;
4.4 õpilane annab märku, kui soovib vastata;
4.5 chat´is kirjutatakse vaid vastuseid õpetajale või tunniks olulist infot;
4.6 tunni käigus on mikrofon välja lülitatud, see lülitatakse sisse ainult vastamiseks.

5. Õpetaja annab õpiülesannete täitmiseks täpsed tööjuhised ja tööde esitamise kuupäeva.
Koduse või iseseisva töö tagasisidestamisel näitab ja selgitab õiget töökäiku ja vastuseid.

6. Õpilane kohustub esitama kodu-, klassi- ja iseseisvad tööd õigeaegselt.

7. Õpetaja tagab õppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse, mitmekesistab õpiülesandeid ja rakendab
õppeprotsessi rikastavaid erinevaid õppevorme ning meetodeid, ka neid, mis ei nõua
pidevat arvutikasutamist – projektid, õuesõpe, rühma- ja/või paaristööd, praktilised tööd,
katsed jne.

8. Videotundide ajad märgib õpetaja e-kooli hiljemalt eelmisel koolipäeval kl 16.30;
8.1 õpetaja lisab videotunni lingi e-kooli koduse ülesande alla;
8.2 õpetaja märgib videotunnist (v.a konsultatsioonist) puudumise e-kooli;
8.3 videotunni asemel võib õpetaja kasutada salvestatud ekraanivideot.

9. Distantsõppes, sh videotundides osalemiseks vajavad õpetajad ning õpilased
mikrofoniga laua- või sülearvutit, tahvelarvutit või telefoni ning interneti ühendust. Vajadusel saab
sülearvuti/tahvelarvuti laenutada koolist, kirjutades infojuht@mahtra.edu.ee
Tehnikat väljastame lepingu alusel ning seda tuleb viivitamatult tagastada distantsõpe lõpus.Lapsevanem vastutab väljastatud koolitehnika eest.

10. Õpilastele ja õpetajatele tagatakse vajaduspõhised IT-alased konsultatsioonid,
nõustamised ja tehniline tugi e-kirja teel aadressile infojuht@mahtra.edu.ee või
aleksandra.jakovtsenko@mahtra.edu.ee

11. Klassijuhataja viib kord nädalas läbi klassi videokohtumise: eesmärk on selgitada välja
probleemkohad distantsõppes, individuaalse abi vajadus, viia läbi arutelusid, kuidas toime tulla
ärevuse ja muredega jm. Vajadusel kaasab õpetaja tundi koolipsühholoogi või sotsiaaltöötaja.
Klassijuhataja sisestab lingi eelneval päeval kuni kella 16.30 e-kooli klassijuhataja
päevikusse ja teavitab vanemaid e-kooli/meili kaudu.

12. Distantsõppe perioodil on koolis kasutusel ametlike e-keskkondadena:

12.1 Zoom - tundide läbiviimiseks (allalaadimine https://zoom.us/download)
Juhend õpilasele

Teams - (allalaadimine https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app)
Juhend õpilasele

12.2 E-kool - õppetöö alase informatsiooni vahendamiseks, sh kodused tööd ja nende
lahendused (www.ekool.eu);
Juhend lapsevanemale

12.3 OPIQ - ainetes ja klassides, millele on olemas õppevara (www.opiq.ee)
Juhend lapsevanemale
Juhend õpilasele

12.4 Google Classroom - õppevara (classroom.google.com)
Juhend õpilasele

13. Ametlikele keskkondadele lisaks on õpetajal õigus valida lähtuvalt kooliastmest ja
õppeainest õppeülesannete andmisel ja täiendava õppevara leidmiseks teisi e-keskkondi,
eelistades kontode loomist mittevajavaid ning lähtudes turvalisuse tagamise nõuetest.

13.1 Liveworksheets - digitaalsed töölehed (www.liveworksheets.com)

13.2 EIS - digitestid (eis.ekk.edu.ee)
Juhend õpilasele

13.3 Padlet - veebitahvlite loomine (padlet.com)
Juhend õpilasele

13.4 Quizizz - enesekontrollitestide kogu (https://quizizz.com/)

13.5 Mentimeter - tagasisidestamine (www.menti.com).

14. Haridusliku erivajadusega ja tuge vajavatele põhikooli õpilastele, kellele e-õpe ei sobi,
tagatakse võimalusel õpe koolimajas. Nii õpilane kui õpetaja peavad olema terved ning neil on
kohustus kasutada isikukaitsevahendeid – mask, visiir jne.

15. Koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse e-kooli, kooli kodulehe ja kooli Facebooki lehe
vahendusel.

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1-2/15 30.03.2021

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ÕPPEKORRALDUS ERITINGIMUSTES

Olenevalt epidemioloogilisest olukorrast Tallinnas ja koolis/klassis, vajadusest tagada tavalisest suurem
hajutatus ning tingimustes kui ei ole võimalik tagada statsionaarset õpet, rakendatakse vajadusest
lähtuvalt kas e-õppe/kodusõppe päevi, osalist distantsõpet või distantsõpet.

1. Õpetaja viib videotunnina (-kohtumise, -konsultatsiooni) läbi minimaalselt 50% oma tundidest.
1.1 Videotunni pikkus 1. klassi õpilastele on eelistatavalt 20 minutit, 2.-6. klassi õpilastele 30
minutit, 7.-9. klasside õpilastele kuni 40 minutit arvestades õpilaste individuaalset
õppimissuutlikkust;
1.2 Õpetaja määrab videotunni toimumise aja vastavalt kooli tunniplaanile.

2. Õpetaja kohtub oma õpilastega õppetunni alguses, et sõnastada õppimise eesmärke, jälgida
õpilaste osalemist tunnis ning vastata küsimustele.

3. Õpetaja järgib videotunnis andmekaitsereegleid.

4. Tunnis osalemine:
4.1 õpilane siseneb tundi ainult enda nime ja perekonnanime all;
4.2 õpetajal on õigus õpilast mitte tundi lasta, kui kasutatakse väljamõeldud nime;
4.3 õpetajal on õigus õpilane tunnist eemaldada, kui ta segab tunni läbiviimist või rikub kehtestatud
reegleid;
4.4 õpilane annab märku, kui soovib vastata;
4.5 chat´is kirjutatakse vaid vastuseid õpetajale või tunniks olulist infot;
4.6 tunni käigus on mikrofon välja lülitatud, see lülitatakse sisse ainult vastamiseks.

5. Õpetaja annab õpiülesannete täitmiseks täpsed tööjuhised ja tööde esitamise kuupäeva.
Koduse või iseseisva töö tagasisidestamisel näitab ja selgitab õiget töökäiku ja vastuseid.

6. Õpilane kohustub esitama kodu-, klassi- ja iseseisvad tööd õigeaegselt.

7. Õpetaja tagab õppe kvaliteedi ja tulemuslikkuse, mitmekesistab õpiülesandeid ja rakendab
õppeprotsessi rikastavaid erinevaid õppevorme ning meetodeid, ka neid, mis ei nõua
pidevat arvutikasutamist – projektid, õuesõpe, rühma- ja/või paaristööd, praktilised tööd,
katsed jne.

8. Videotundide ajad märgib õpetaja e-kooli hiljemalt eelmisel koolipäeval kl 16.30;
8.1 õpetaja lisab videotunni lingi e-kooli koduse ülesande alla;
8.2 õpetaja märgib videotunnist (v.a konsultatsioonist) puudumise e-kooli;
8.3 videotunni asemel võib õpetaja kasutada salvestatud ekraanivideot.

9. Distantsõppes, sh videotundides osalemiseks vajavad õpetajad ning õpilased
mikrofoniga laua- või sülearvutit, tahvelarvutit või telefoni ning interneti ühendust. Vajadusel saab
sülearvuti/tahvelarvuti laenutada koolist, kirjutades infojuht@mahtra.edu.ee
Tehnikat väljastame lepingu alusel ning seda tuleb viivitamatult tagastada distantsõpe lõpus.Lapsevanem vastutab väljastatud koolitehnika eest.

10. Õpilastele ja õpetajatele tagatakse vajaduspõhised IT-alased konsultatsioonid,
nõustamised ja tehniline tugi e-kirja teel aadressile infojuht@mahtra.edu.ee või
aleksandra.jakovtsenko@mahtra.edu.ee

11. Klassijuhataja viib kord nädalas läbi klassi videokohtumise: eesmärk on selgitada välja
probleemkohad distantsõppes, individuaalse abi vajadus, viia läbi arutelusid, kuidas toime tulla
ärevuse ja muredega jm. Vajadusel kaasab õpetaja tundi koolipsühholoogi või sotsiaaltöötaja.
Klassijuhataja sisestab lingi eelneval päeval kuni kella 16.30 e-kooli klassijuhataja
päevikusse ja teavitab vanemaid e-kooli/meili kaudu.

12. Distantsõppe perioodil on koolis kasutusel ametlike e-keskkondadena:

12.1 Zoom - tundide läbiviimiseks (allalaadimine https://zoom.us/download)
Juhend õpilasele

Teams - (allalaadimine https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app)
Juhend õpilasele

12.2 E-kool - õppetöö alase informatsiooni vahendamiseks, sh kodused tööd ja nende
lahendused (www.ekool.eu);
Juhend lapsevanemale

12.3 OPIQ - ainetes ja klassides, millele on olemas õppevara (www.opiq.ee)
Juhend lapsevanemale
Juhend õpilasele

12.4 Google Classroom - õppevara (classroom.google.com)
Juhend õpilasele

13. Ametlikele keskkondadele lisaks on õpetajal õigus valida lähtuvalt kooliastmest ja
õppeainest õppeülesannete andmisel ja täiendava õppevara leidmiseks teisi e-keskkondi,
eelistades kontode loomist mittevajavaid ning lähtudes turvalisuse tagamise nõuetest.

13.1 Liveworksheets - digitaalsed töölehed (www.liveworksheets.com)

13.2 EIS - digitestid (eis.ekk.edu.ee)
Juhend õpilasele

13.3 Padlet - veebitahvlite loomine (padlet.com)
Juhend õpilasele

13.4 Quizizz - enesekontrollitestide kogu (https://quizizz.com/)

13.5 Mentimeter - tagasisidestamine (www.menti.com).

14. Haridusliku erivajadusega ja tuge vajavatele põhikooli õpilastele, kellele e-õpe ei sobi,
tagatakse võimalusel õpe koolimajas. Nii õpilane kui õpetaja peavad olema terved ning neil on
kohustus kasutada isikukaitsevahendeid – mask, visiir jne.

15. Koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse e-kooli, kooli kodulehe ja kooli Facebooki lehe
vahendusel.