Dokumendid

Põhimäärus


Väljaandja:                                                                              Tallinna Linnavalitsus

Akti liik:                                                                                    määrus

Teksti liik:                                                                                algtekst-terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp:                                                   01.09.2014

Redaktsiooni kehtivuse lõpp:                                                  Hetkel kehtiv

Avaldamismärge:                                                                    RT IV, 03.06.2014, 

 

Tallinna Mahtra Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 21.05.2014 nr 44

jõustumine 01.09.2014

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg2 ja Tallinna Põhimääruse § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale„§ 1 ja 20. märtsi 2014 otsuse nr 53 „Tallinna Mahtra Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Mahtra Põhikooliks„ p 3 alusel.
 

1.   peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimetus

Kooli nimetus on Tallinna Mahtra Põhikool (edaspidi kool).

§ 2. Asukoht

Kool asub Tallinnas. Kooli postiaadress on Mahtra tn 60, 13812 Tallinn.

§  3. Tegutsemise vorm ja haldusala

(1)   Kool on Tallinna Haridusameti (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

(2)   Kooli tegutsemise vorm on põhikool.

(3)  Kool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ametiasutuse juhataja käskkirjadestning kooli põhimäärusest.

§  4. Pitsat ja sümbol

Koolil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümbol.

§  5. Põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord

(1)   Kooli põhimääruse kehtestab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ametiasutuse ettepanekul.

(2)  Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule,õpilasesindusele ja õppenõukogule.

2. peatükk

ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS

§  6. Hariduse liik ja tase

(1)   Koolis omandatud hariduse liik on üldharidus.

(2)   Koolis omandatud haridustase on põhiharidus.

§ 7. Õppevorm 

Koolis toimub statsionaarne õpe. 

§ 8. Õppekeel

Kooli õppekeel on vene keel. 

§ 9. Õppekava

(1) Kool koostab põhikooli riikliku õppekava alusel kooli õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument.

(2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor käskkirjaga. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 10. Õppeaasta

 (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

 (2) Õppeaasta koosneb õppeveerandi test ja koolivaheaegadest. 

§ 11. Õppekoormus ja päevakava

 (1) Õpilase nädala õppekoormuse õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

 (2) Õppeveerandi jooksul läbivad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilastele teatavaks õppeveerandi algul.

 (3) Õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus määratakse kindlaks kooli päevakavas.

§ 12. Hariduslike Erivajadustega õpilaste klassid

(1) Ametiasutusejuhataja nõusolekul võib direktor moodustada hariduslike erivajadustegaõpilaste klasse ja rühmi 

(2) Hariduslike Erivajadustega õpilaste klassis ja rühmas õppe ja kasvatuse korraldamisel ningõpilaste klassi või rühma vastuvõtmisel või üleviimisel ning klassist võirühmast väljaarvamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustest ja korrast.

§  13. Raamatukogu

(1)  Koolil on oma raamatukogu.

(2)  Raamatukoguteenindab kõiki kooli õpilasi, õpetajaid ja teisi töötajaid ning vanemaid,välja arvatud lugejad, kellelt on võetud raamatukogu kasutamise eeskirja kohaselt raamatukogu kasutamise õigus.

(3)  Raamatukogulugejateeninduse korraldus ning lugeja õigused ja kohustused sätestatakse kooli direktori kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

§  14. Õppekavaväline Tegevus

(1)  Kool võib korraldada õppekavaväliste tasuta ja tasuliste ringide, kursuste ja stuudiote ning pikapäevarühmade tegevust ning organiseerida üritusi

(2)  Õppekavavälisetegevuse kulusid võib katta õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel. Hinnad kehtestatakse ametiasutuse juhataja käskkirjaga Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

 (3)  Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorra alusel.

3. peatükk

ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 15. Õpilaste ja vanemate õigused 

(1) Õpilasel on õigus:

1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;

2) õppida arengut toetavas keskkonnas;

3) saada tugispetsialisti(de) teenust; 

4) õppida individuaalse õppekava järgi;

5) kuuluda õpilasesindusse ja seda valida;

6) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, olla valitud kooli hoolekogusse;

7) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu)kehtestatud ulatuses ja korras; 

8) saada õppeveerandi algul teavet õppeveerandi jooksul läbivatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;

9) võtta osa õppekavaväliselt tegevusest.

(2) Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ja ainete ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

(3) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, ametiasutuse, Haridus-ja Teadusministeeriumi, Harju maavanema või lastekaitse organisatsioonide poole. 

§ 16. Õpilaste ja vanemate kohustused 

(1) Õpilane on kohustatud:

1) osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes ja täitma õpiülesandeid;

2) järgima koolikodukorda;

3) osalema arenguvestlusel;

4) täitma teisi õigus-ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

 (2) Vanem on kohustatud:

1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;

2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutustest;

3) osalema arenguvestlusel piiratud teovõimega õpilase puhul;

4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;

5) tegema kooliga koostööd;

6) teavitama kooli koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest;

7) täitma teisi õigus-ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi. 

§ 17. Õpilaskond ja õpilasesindus 

(1) Kooli õpilaskonnal on õigus õpilaselu küsimusi otsustada ja õpilaselu korraldada iseseisvalt,kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

(2) Õpilaskonnal on õigus:

1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel jakorras;

2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;

3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada.

(3)  Koolis on moodustatud õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilaskonna valitud esindajad.Õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel. Õpilasesinduse Põhimääruse koostab ja kiidab heaks õpilaskond lihthäälteenamusega.Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

(4)  Õpilasesinduse тimetatud esindaja kuulub hoolekogu koosseisu.

4.   peatükk

KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§  18. Koolitöötajad

Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad,tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud ning muud töötajad. 

§ 19. Koolitöötajate koosseis

Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli eelarve piires direktor.

§  20. Kooli töötajate хlesanded 

(1)  Õpetaja põhiülesanne on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed. Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

(2)  Kooli teenindava personali ülesanne on tagada kooli häireteta tegevus ja heaperemehelik majandamine ning linnavara korrasolek.

(3)  Kooli töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite, kodukorra ja töölepingute ning ametijuhenditega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega. 

§  21. Konkursi korraldamine 

Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe-ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

5.   peatükk

KOOLIELU JUHTIMINE 

§ 22. Direktor

(1) Kooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib töölepingu ja täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnapea või tema volitatud ametiisik.

(2) Direktor:

1) korraldab kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kooli õppe- ja kasvatus- ning majandustegevust ning vastutab nende tulemuslikkuse eest,vastutab kooli üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ning eelarve vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest kooli eelarve piires;

2) tegutseb kooli nimel ja esindab kooli ilma lisa volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsuse organites ja-asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul,kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti; 

3) teeb tehinguid linna nimel põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks koolile linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ning tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

4) tagab kooli eelarve projekti koostamise ja selle esitamise koos hoolekogu arvamusega ametiasutusele linna õigusaktides kehtestatud korras; jälgib pidevalt eelarve täitmist ja vajaduse korral esitab ametiasutusele eelarve muutmise ettepanekuid;

5) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;

6) kehtestab kooli õppekava;

7) kehtestab kooli päevakava ja kodukorra;

8) valmistab ette kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu ning esitab selle kehtestamiseks ametiasutuse juhatajale;

9) teeb isiku õpilaste nimekirja arvamise ja õpilase koolist väljaarvamise otsuseid;

10) korraldab tugispetsialistide) teenuse rakendamist;

11) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule;

12) moodustab pikapäevarühma ja kehtestab selle töökorralduse ja päevakava, teeb otsuse õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta;

13) kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani, korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;

14) määrab hariduslikuerivajadusega õpilaste õppe koordineerija;

15) kutsub kokku vanemate koosoleku;

16) kehtestab kooli sisehindamise korra;

17) vastutab kooliteenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;

18) tagab ametiasutuse otsuste ja ülesannete täitmise;

19) sõlmib kooli töötajatega töölepingud, kinnitab nende ametijuhendid ja teostab teise tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;

20) kinnitab koolitöötajate koosseisu ja kehtestab töötasustamise alused (töötasujuhendi)riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras;

21) kehtestab kooli asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;

22) tagab riigi jaTallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise jaesitamise;

23) annab oma pädevuse piires kooli tegevuse korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;

24) korraldab õpilaste suhtes kohaldatavate tugimeetmete rakendamise põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja korras;

25) kinnitab õpilasesinduse põhimääruse;

26) korraldab kooli saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist.

27) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

(3)  Kooli direktorit asendab ametiasutuse juhataja käskkirjaga määratud isik.

 §  23. Hoolekogu

(1)  Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille koosseis kinnitatakse ametiasutuse juhataja käskkirjaga.

(2)  Hoolekogu töökord kehtestatakse linnavalitsuse määrusega.

(3) Hoolekogu annab arvamuse:

1) kooli õppekava ja selle muudatuste eelnõu kohta;

2) kooli põhimääruse kehtestamise ja muutmise kohta;

3) kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta;

4) arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

5) kooli kodukorra kehtestamise ja muutmise kohta;

6) sisehindamise korra kohta;

7) kooli eelarve projekti kohta;

8) kooliümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta.

(4)  Hoolekogu osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse.

(5)  Hoolekogu annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks.

(6)  Hoolekogu annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta. 

(7)  Hoolekogu kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra.

(8)  Hoolekogu täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb ametiasutuse juhatajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

(9)  Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§  24. Õppenõukogu

(1)  Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuseanalüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

(2)  Õppenõukogu liikmed on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

(3)  Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

(4)  Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor.

6.   peatükk

MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

 §  25. Vara ja eelarve

(1)  Kool on linnavaravalitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on ametiasutus andnud omavalitsemisel oleva vara.

(2)  Kool kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Koolvõib oma valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Kooli valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

(3)  Kool võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab 

kool teatama ametiasutuste ning tagama nende kasutamise arvestuse.

(4)  Ametiasutuse Juhataja kinnitab kooli eelarve, lähtudes linnavolikogu kinnitatud linnaeelarvest ja kooli ettepanekust. Kooli kulud kaetakse eelarve alusel.

(5)  Koolil on õigus osutada tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna Õigusaktides sätestatud korras. 

§  26. Asjaajamine ja aruandlus

(1)  Kooli asjaajamist korraldatakse direktori kehtestatud asjaajamiskorra järgi.

(2)  Kooli õppe- ja kasvatusalased kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt.Kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(3)  Kooliraamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinnaõigusaktide kohaselt. Kool esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevadeks.

7.   peatükk

JÄRELEVALVE 

§ 27. Järelevalve

 (1) Kooli juhtimist ja tegevust kontrollib ametiasutus.

 (2) Haldusjärelevalvet Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus-ja teadusministri ülesandel Harju maavanem.

 (3) Teenistuslikkujärelevalvet kooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostablinnavalitsus.

8. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 28. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kooli korraldabümber ja kooli tegevuse lõpetab ametiasutuse ettepanekul linnavolikogu otsusealusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktides ette nähtud korras.

(2) Kooliümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- jaTeadusministeeriumi, Harju maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilasteelukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavasvormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

(3) Ametiasutus tagab tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

9. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 29. Määruse kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2011 määrus nr 69 „Tallinna Mahtra Gümnaasiumi põhimäärus".

§ 30. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2014.

 Edgar Savisaar

Linnapea

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Väljaandja:                                                                              Tallinna Linnavalitsus

Akti liik:                                                                                    määrus

Teksti liik:                                                                                algtekst-terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kp:                                                   01.09.2014

Redaktsiooni kehtivuse lõpp:                                                  Hetkel kehtiv

Avaldamismärge:                                                                    RT IV, 03.06.2014, 

 

Tallinna Mahtra Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 21.05.2014 nr 44

jõustumine 01.09.2014

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg2 ja Tallinna Põhimääruse § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 60 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale„§ 1 ja 20. märtsi 2014 otsuse nr 53 „Tallinna Mahtra Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Mahtra Põhikooliks„ p 3 alusel.
 

1.   peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Nimetus

Kooli nimetus on Tallinna Mahtra Põhikool (edaspidi kool).

§ 2. Asukoht

Kool asub Tallinnas. Kooli postiaadress on Mahtra tn 60, 13812 Tallinn.

§  3. Tegutsemise vorm ja haldusala

(1)   Kool on Tallinna Haridusameti (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

(2)   Kooli tegutsemise vorm on põhikool.

(3)  Kool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ametiasutuse juhataja käskkirjadestning kooli põhimäärusest.

§  4. Pitsat ja sümbol

Koolil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning sümbol.

§  5. Põhimääruse kehtestamise ja muutmise kord

(1)   Kooli põhimääruse kehtestab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ametiasutuse ettepanekul.

(2)  Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule,õpilasesindusele ja õppenõukogule.

2. peatükk

ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS

§  6. Hariduse liik ja tase

(1)   Koolis omandatud hariduse liik on üldharidus.

(2)   Koolis omandatud haridustase on põhiharidus.

§ 7. Õppevorm 

Koolis toimub statsionaarne õpe. 

§ 8. Õppekeel

Kooli õppekeel on vene keel. 

§ 9. Õppekava

(1) Kool koostab põhikooli riikliku õppekava alusel kooli õppekava, mis on koolis õpingute alusdokument.

(2) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor käskkirjaga. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

§ 10. Õppeaasta

 (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

 (2) Õppeaasta koosneb õppeveerandi test ja koolivaheaegadest. 

§ 11. Õppekoormus ja päevakava

 (1) Õpilase nädala õppekoormuse õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

 (2) Õppeveerandi jooksul läbivad peamised teemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilastele teatavaks õppeveerandi algul.

 (3) Õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestus ja ajaline kestus määratakse kindlaks kooli päevakavas.

§ 12. Hariduslike Erivajadustega õpilaste klassid

(1) Ametiasutusejuhataja nõusolekul võib direktor moodustada hariduslike erivajadustegaõpilaste klasse ja rühmi 

(2) Hariduslike Erivajadustega õpilaste klassis ja rühmas õppe ja kasvatuse korraldamisel ningõpilaste klassi või rühma vastuvõtmisel või üleviimisel ning klassist võirühmast väljaarvamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustest ja korrast.

§  13. Raamatukogu

(1)  Koolil on oma raamatukogu.

(2)  Raamatukoguteenindab kõiki kooli õpilasi, õpetajaid ja teisi töötajaid ning vanemaid,välja arvatud lugejad, kellelt on võetud raamatukogu kasutamise eeskirja kohaselt raamatukogu kasutamise õigus.

(3)  Raamatukogulugejateeninduse korraldus ning lugeja õigused ja kohustused sätestatakse kooli direktori kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

§  14. Õppekavaväline Tegevus

(1)  Kool võib korraldada õppekavaväliste tasuta ja tasuliste ringide, kursuste ja stuudiote ning pikapäevarühmade tegevust ning organiseerida üritusi

(2)  Õppekavavälisetegevuse kulusid võib katta õppekavavälises tegevuses osalejate kaasrahastamisel. Hinnad kehtestatakse ametiasutuse juhataja käskkirjaga Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

 (3)  Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume,raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorra alusel.

3. peatükk

ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 15. Õpilaste ja vanemate õigused 

(1) Õpilasel on õigus:

1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;

2) õppida arengut toetavas keskkonnas;

3) saada tugispetsialisti(de) teenust; 

4) õppida individuaalse õppekava järgi;

5) kuuluda õpilasesindusse ja seda valida;

6) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, olla valitud kooli hoolekogusse;

7) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu)kehtestatud ulatuses ja korras; 

8) saada õppeveerandi algul teavet õppeveerandi jooksul läbivatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;

9) võtta osa õppekavaväliselt tegevusest.

(2) Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ja ainete ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

(3) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, ametiasutuse, Haridus-ja Teadusministeeriumi, Harju maavanema või lastekaitse organisatsioonide poole. 

§ 16. Õpilaste ja vanemate kohustused 

(1) Õpilane on kohustatud:

1) osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes ja täitma õpiülesandeid;

2) järgima koolikodukorda;

3) osalema arenguvestlusel;

4) täitma teisi õigus-ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

 (2) Vanem on kohustatud:

1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;

2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutustest;

3) osalema arenguvestlusel piiratud teovõimega õpilase puhul;

4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;

5) tegema kooliga koostööd;

6) teavitama kooli koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest;

7) täitma teisi õigus-ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi. 

§ 17. Õpilaskond ja õpilasesindus 

(1) Kooli õpilaskonnal on õigus õpilaselu küsimusi otsustada ja õpilaselu korraldada iseseisvalt,kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega.

(2) Õpilaskonnal on õigus:

1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel jakorras;

2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;

3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada.

(3)  Koolis on moodustatud õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilaskonna valitud esindajad.Õpilasesindus tegutseb õpilasesinduse põhimääruse alusel. Õpilasesinduse Põhimääruse koostab ja kiidab heaks õpilaskond lihthäälteenamusega.Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile.

(4)  Õpilasesinduse тimetatud esindaja kuulub hoolekogu koosseisu.

4.   peatükk

KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§  18. Koolitöötajad

Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad,tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud ning muud töötajad. 

§ 19. Koolitöötajate koosseis

Koolitöötajate koosseisu kinnitab kooli eelarve piires direktor.

§  20. Kooli töötajate хlesanded 

(1)  Õpetaja põhiülesanne on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed. Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

(2)  Kooli teenindava personali ülesanne on tagada kooli häireteta tegevus ja heaperemehelik majandamine ning linnavara korrasolek.

(3)  Kooli töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite, kodukorra ja töölepingute ning ametijuhenditega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega. 

§  21. Konkursi korraldamine 

Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe-ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

5.   peatükk

KOOLIELU JUHTIMINE 

§ 22. Direktor

(1) Kooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Direktoriga sõlmib töölepingu ja täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnapea või tema volitatud ametiisik.

(2) Direktor:

1) korraldab kooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kooli õppe- ja kasvatus- ning majandustegevust ning vastutab nende tulemuslikkuse eest,vastutab kooli üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ning eelarve vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest kooli eelarve piires;

2) tegutseb kooli nimel ja esindab kooli ilma lisa volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsuse organites ja-asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega, v.a juhul,kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti; 

3) teeb tehinguid linna nimel põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks koolile linnaeelarves selleks ettenähtud kulutuste piires ning tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;

4) tagab kooli eelarve projekti koostamise ja selle esitamise koos hoolekogu arvamusega ametiasutusele linna õigusaktides kehtestatud korras; jälgib pidevalt eelarve täitmist ja vajaduse korral esitab ametiasutusele eelarve muutmise ettepanekuid;

5) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;

6) kehtestab kooli õppekava;

7) kehtestab kooli päevakava ja kodukorra;

8) valmistab ette kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu ning esitab selle kehtestamiseks ametiasutuse juhatajale;

9) teeb isiku õpilaste nimekirja arvamise ja õpilase koolist väljaarvamise otsuseid;

10) korraldab tugispetsialistide) teenuse rakendamist;

11) kehtestab arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule;

12) moodustab pikapäevarühma ja kehtestab selle töökorralduse ja päevakava, teeb otsuse õpilase pikapäevarühma vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta;

13) kehtestab hädaolukorra lahendamise plaani, korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras;

14) määrab hariduslikuerivajadusega õpilaste õppe koordineerija;

15) kutsub kokku vanemate koosoleku;

16) kehtestab kooli sisehindamise korra;

17) vastutab kooliteenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;

18) tagab ametiasutuse otsuste ja ülesannete täitmise;

19) sõlmib kooli töötajatega töölepingud, kinnitab nende ametijuhendid ja teostab teise tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;

20) kinnitab koolitöötajate koosseisu ja kehtestab töötasustamise alused (töötasujuhendi)riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras;

21) kehtestab kooli asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;

22) tagab riigi jaTallinna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise jaesitamise;

23) annab oma pädevuse piires kooli tegevuse korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;

24) korraldab õpilaste suhtes kohaldatavate tugimeetmete rakendamise põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja korras;

25) kinnitab õpilasesinduse põhimääruse;

26) korraldab kooli saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete lahendamist.

27) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

(3)  Kooli direktorit asendab ametiasutuse juhataja käskkirjaga määratud isik.

 §  23. Hoolekogu

(1)  Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, mille koosseis kinnitatakse ametiasutuse juhataja käskkirjaga.

(2)  Hoolekogu töökord kehtestatakse linnavalitsuse määrusega.

(3) Hoolekogu annab arvamuse:

1) kooli õppekava ja selle muudatuste eelnõu kohta;

2) kooli põhimääruse kehtestamise ja muutmise kohta;

3) kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu kohta;

4) arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;

5) kooli kodukorra kehtestamise ja muutmise kohta;

6) sisehindamise korra kohta;

7) kooli eelarve projekti kohta;

8) kooliümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta.

(4)  Hoolekogu osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse.

(5)  Hoolekogu annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks.

(6)  Hoolekogu annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta. 

(7)  Hoolekogu kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra.

(8)  Hoolekogu täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb ametiasutuse juhatajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

(9)  Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

§  24. Õppenõukogu

(1)  Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuseanalüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

(2)  Õppenõukogu liikmed on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

(3)  Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

(4)  Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor.

6.   peatükk

MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED

 §  25. Vara ja eelarve

(1)  Kool on linnavaravalitsema volitatud asutus, kelle valdusesse on ametiasutus andnud omavalitsemisel oleva vara.

(2)  Kool kasutab oma valduses olevat linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Koolvõib oma valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Kooli valduses oleva linnavara üle peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

(3)  Kool võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab 

kool teatama ametiasutuste ning tagama nende kasutamise arvestuse.

(4)  Ametiasutuse Juhataja kinnitab kooli eelarve, lähtudes linnavolikogu kinnitatud linnaeelarvest ja kooli ettepanekust. Kooli kulud kaetakse eelarve alusel.

(5)  Koolil on õigus osutada tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna Õigusaktides sätestatud korras. 

§  26. Asjaajamine ja aruandlus

(1)  Kooli asjaajamist korraldatakse direktori kehtestatud asjaajamiskorra järgi.

(2)  Kooli õppe- ja kasvatusalased kohustuslikke dokumente peetakse paberil või elektrooniliselt.Kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

(3)  Kooliraamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldatakse riigi ja Tallinnaõigusaktide kohaselt. Kool esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtpäevadeks.

7.   peatükk

JÄRELEVALVE 

§ 27. Järelevalve

 (1) Kooli juhtimist ja tegevust kontrollib ametiasutus.

 (2) Haldusjärelevalvet Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus-ja teadusministri ülesandel Harju maavanem.

 (3) Teenistuslikkujärelevalvet kooli tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostablinnavalitsus.

8. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 28. Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kooli korraldabümber ja kooli tegevuse lõpetab ametiasutuse ettepanekul linnavolikogu otsusealusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktides ette nähtud korras.

(2) Kooliümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- jaTeadusministeeriumi, Harju maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilasteelukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavasvormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

(3) Ametiasutus tagab tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

9. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 29. Määruse kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 4. mai 2011 määrus nr 69 „Tallinna Mahtra Gümnaasiumi põhimäärus".

§ 30. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2014.

 Edgar Savisaar

Linnapea

 

Toomas Sepp

Linnasekretär