Õpilasele ja vanemale

Tugisüsteem


Psühholoog:

Galina Sokotuštšenko

Eesmärk:

Haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel õpetajate toetamine ja juhendamine;
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel;
Edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks õpetajale, vanemale ja direktorile ettepaneku tegemine;
Õpetajate, lapsevanemate ja õpilaste nõustamine;
Individuaalse arengu jälgimise kaartide (IAJK) täitmise koordineerimine;
Rakendavate tugiteenuste tulemuslikkuse ja HEV õpilaste edukuse jälgimine;
Õpilaste- ja nende vanematega arenguvestluste läbiviimise koordineerimine.

e-mail: Galina.Sokotustsenko@mahtra.edu.ee

 

Sotsiaaltöötaja:

Ludmilla Krjukova


Kooli sotsiaaltöö eesmärgid:
- soodsa õpikeskkonna loomine iga õpilase jaoks;
- õpilaste ja lastevanematega koolikohustuste täitmine lähtudes PGS-st;
- õpilaste korduvaks õppeaastaks jätmine ning koolist lahkumise ennetamine.

Koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega selgitab välja riskigruppi kuuluvad õpilased (perekondlikud probleemid, käitumisprobleemid, mitterahuldavad õpitulemused, isiksuslikud probleemid, tervise probleemid), et toetada õpilase sotsiaal-emotsionaalset kohanemist koolis, perekonnas ja ühiskonnas .Nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega.


Tel: 6 218 313
e-mail: ludmilla.krjukova@mahtra.edu.ee

 

Logopeed:

Iren Pilnikova

Eesmärk:
Osutada kooliajal spetsialiseeritud abi erivajadustega lastele eesmärgiga ületada raskused, mis on seotud õppeprogrammi läbimisega.

Ülesanded:
Emakeele õppeprogrammi omandamisel tekkinud lünkade täitmine.
Mõtlemisprotsesside arendamine; kuulmis- ja nägemistähelepanu (sh taju) ning mälu arendamine.
Häälikute hääldamise korrektsioon.

e-mail: Iren.Pilnikova@mahtra.edu.ee

 

HEV-koordinaator

Aleksandra Melnikova

Eesmärk: 

Toetada õpilaste arengut üldhariduse omandamisel lähtudes tema hariduslikest erivajadustest

Ülesanded:

Haridusliku erivajadusega õpilase märkamine.

Õpiraskuse,  ajutise mahajäämuse või andekuse väljaselgitamine.

Koostöö korraldamine õpilase, lapsevanema, klassijuhataja, aineõpetajate, tugispetsialistide, juhtkonna liikmete ja vajadusel kooliväliste spetsialistide vahel.

Tugisüsteemi ja õpiabi korraldamine.

 

e-mail: Aleksandra.Melnikova@mahtra.edu.ee

Psühholoog:

Galina Sokotuštšenko

Eesmärk:

Haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel õpetajate toetamine ja juhendamine;
Haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel;
Edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks õpetajale, vanemale ja direktorile ettepaneku tegemine;
Õpetajate, lapsevanemate ja õpilaste nõustamine;
Individuaalse arengu jälgimise kaartide (IAJK) täitmise koordineerimine;
Rakendavate tugiteenuste tulemuslikkuse ja HEV õpilaste edukuse jälgimine;
Õpilaste- ja nende vanematega arenguvestluste läbiviimise koordineerimine.

e-mail: Galina.Sokotustsenko@mahtra.edu.ee

 

Sotsiaaltöötaja:

Ludmilla Krjukova


Kooli sotsiaaltöö eesmärgid:
- soodsa õpikeskkonna loomine iga õpilase jaoks;
- õpilaste ja lastevanematega koolikohustuste täitmine lähtudes PGS-st;
- õpilaste korduvaks õppeaastaks jätmine ning koolist lahkumise ennetamine.

Koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega selgitab välja riskigruppi kuuluvad õpilased (perekondlikud probleemid, käitumisprobleemid, mitterahuldavad õpitulemused, isiksuslikud probleemid, tervise probleemid), et toetada õpilase sotsiaal-emotsionaalset kohanemist koolis, perekonnas ja ühiskonnas .Nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid. Teeb koostööd lastekaitse- ja korrakaitsesüsteemidega.


Tel: 6 218 313
e-mail: ludmilla.krjukova@mahtra.edu.ee

 

Logopeed:

Iren Pilnikova

Eesmärk:
Osutada kooliajal spetsialiseeritud abi erivajadustega lastele eesmärgiga ületada raskused, mis on seotud õppeprogrammi läbimisega.

Ülesanded:
Emakeele õppeprogrammi omandamisel tekkinud lünkade täitmine.
Mõtlemisprotsesside arendamine; kuulmis- ja nägemistähelepanu (sh taju) ning mälu arendamine.
Häälikute hääldamise korrektsioon.

e-mail: Iren.Pilnikova@mahtra.edu.ee

 

HEV-koordinaator

Aleksandra Melnikova

Eesmärk: 

Toetada õpilaste arengut üldhariduse omandamisel lähtudes tema hariduslikest erivajadustest

Ülesanded:

Haridusliku erivajadusega õpilase märkamine.

Õpiraskuse,  ajutise mahajäämuse või andekuse väljaselgitamine.

Koostöö korraldamine õpilase, lapsevanema, klassijuhataja, aineõpetajate, tugispetsialistide, juhtkonna liikmete ja vajadusel kooliväliste spetsialistide vahel.

Tugisüsteemi ja õpiabi korraldamine.

 

e-mail: Aleksandra.Melnikova@mahtra.edu.ee