Õpilasele ja vanemale

Tugisüsteem


Toetus

Psühholoog:

Galina Bezborodko

Kooliõpilaste abistamine suhtlemis-, käitumis-, õpi- ja emotsionaalsete raskuste korral. Galina aitab grupiteraapiate käigus arendada mälu, tähelepanu ja mõtlemist, suurendab enesehinnangut ning õiget käitumist.

  • klassi õpilastega rühmatunnid toimuvad pikapäevarühmas esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti.

Grupi- ja individuaaltunnid toimuvad kell 12.10-15.00.

  • klassi õpilastele mõeldud grupiteraapia toimub esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti pikapäevarühma ajal.

E-post: psuhholoog@mahtrakool.edu.ee

 
Sotsiaalpedagoog:
Anna Nasretdinova

Kaitseb õpilaste huve, lahendab konfliktsituatsioone, teeb koostööd noortekomisjoni, politsei, linna sotsiaalteenistusega. Viib läbi intervjuusid probleemsete õpilaste ja nende vanematega. Nõustab õpilasi, vanemaid ja õpetajaid.

Kooli sotsiaalteenistuse eesmärgid:
– soodsa õpikeskkonna loomine igale kooli õpilasele;
- õpilaste ja vanemate õiguste ja kohustuste järgimine vastavalt Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele;
- õpilaste ennetav abistamine ümberkasvatamise ja koolist kõrvalejätmise juhtude ennetamiseks


See tegevus toimub tihedas koostöös lapsevanematega, kooli juhtkonna, pedagoogide, TMOSH hoolekogu, Lastekaitse, LOV Lasnamäe, noorsoopolitsei, linnarehabilitatsioonikeskuste ja teiste spetsialistide toel.


Tel: 6 218 313
e-post: sotsiaalpedagoog@mahtrakool.edu.ee

 
HEV koordinaator:

Koordineerib kõigi tugispetsialistide ühistööd, selgitab välja hariduslike erivajadustega lapsed, vormistab avaldusi ja koostab dokumente komisjonidele.

Toetab ja juhendab õpetajaid hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel;

teeb koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega õpilaste arengu toetamiseks;

teeb ettepanekuid õpetajatele, lapsevanematele ja direktorile edasise pedagoogilise töö, kooli poolt õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamise ja täiendavate eksamite läbiviimise kohta;

nõustab õpetajaid, õpilasi ja nende vanemaid;

analüüsib hariduslike erivajadustega õpilastele rakendatavate tugimeetmete tulemuslikkust;

koordineerib vaatluskaartide koostamist õpilase individuaalseks arenguks;

Koordineerib arenguvestlusi õpilaste ja nende vanematega.

e-post: hevoppejuht@mahtrakool.edu.ee

 

Kõneterapeut:
Olga Haiuk

Antud spetsialist on suunatud peamiselt nooremate kooliealiste laste (1.-4. klass) tööle. Tema vastutusalas on suulise ja kirjaliku kõne parandamine, tagades lapsele selge ja täpse häälduse, kirjavigade kõrvaldamise ning lugemisoskuse parandamise. Lisaks õpetab ta lastele lausete koostamist, dialoogi pidamist, arendab sidusat kõneoskust, sõnade moodustamise ja kohanemise oskust, kujundab õige hääldusliigutuste kasutamise, rikastab sõnavara ning arendab fraasirääkimist. Lisaks tegeleb ta ka psühholoogiliste protsesside arendamisega, nagu tähelepanu, mälu, taju, mõtlemine, motoorse funktsiooni töö ja palju muud.

e-post: logopeed@mahtrakool.edu.ee

 

Toetus

Psühholoog:

Galina Bezborodko

Kooliõpilaste abistamine suhtlemis-, käitumis-, õpi- ja emotsionaalsete raskuste korral. Galina aitab grupiteraapiate käigus arendada mälu, tähelepanu ja mõtlemist, suurendab enesehinnangut ning õiget käitumist.

  • klassi õpilastega rühmatunnid toimuvad pikapäevarühmas esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti.

Grupi- ja individuaaltunnid toimuvad kell 12.10-15.00.

  • klassi õpilastele mõeldud grupiteraapia toimub esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti pikapäevarühma ajal.

E-post: psuhholoog@mahtrakool.edu.ee

 
Sotsiaalpedagoog:
Anna Nasretdinova

Kaitseb õpilaste huve, lahendab konfliktsituatsioone, teeb koostööd noortekomisjoni, politsei, linna sotsiaalteenistusega. Viib läbi intervjuusid probleemsete õpilaste ja nende vanematega. Nõustab õpilasi, vanemaid ja õpetajaid.

Kooli sotsiaalteenistuse eesmärgid:
– soodsa õpikeskkonna loomine igale kooli õpilasele;
- õpilaste ja vanemate õiguste ja kohustuste järgimine vastavalt Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele;
- õpilaste ennetav abistamine ümberkasvatamise ja koolist kõrvalejätmise juhtude ennetamiseks


See tegevus toimub tihedas koostöös lapsevanematega, kooli juhtkonna, pedagoogide, TMOSH hoolekogu, Lastekaitse, LOV Lasnamäe, noorsoopolitsei, linnarehabilitatsioonikeskuste ja teiste spetsialistide toel.


Tel: 6 218 313
e-post: sotsiaalpedagoog@mahtrakool.edu.ee

 
HEV koordinaator:

Koordineerib kõigi tugispetsialistide ühistööd, selgitab välja hariduslike erivajadustega lapsed, vormistab avaldusi ja koostab dokumente komisjonidele.

Toetab ja juhendab õpetajaid hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel;

teeb koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega õpilaste arengu toetamiseks;

teeb ettepanekuid õpetajatele, lapsevanematele ja direktorile edasise pedagoogilise töö, kooli poolt õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamise ja täiendavate eksamite läbiviimise kohta;

nõustab õpetajaid, õpilasi ja nende vanemaid;

analüüsib hariduslike erivajadustega õpilastele rakendatavate tugimeetmete tulemuslikkust;

koordineerib vaatluskaartide koostamist õpilase individuaalseks arenguks;

Koordineerib arenguvestlusi õpilaste ja nende vanematega.

e-post: hevoppejuht@mahtrakool.edu.ee

 

Kõneterapeut:
Olga Haiuk

Antud spetsialist on suunatud peamiselt nooremate kooliealiste laste (1.-4. klass) tööle. Tema vastutusalas on suulise ja kirjaliku kõne parandamine, tagades lapsele selge ja täpse häälduse, kirjavigade kõrvaldamise ning lugemisoskuse parandamise. Lisaks õpetab ta lastele lausete koostamist, dialoogi pidamist, arendab sidusat kõneoskust, sõnade moodustamise ja kohanemise oskust, kujundab õige hääldusliigutuste kasutamise, rikastab sõnavara ning arendab fraasirääkimist. Lisaks tegeleb ta ka psühholoogiliste protsesside arendamisega, nagu tähelepanu, mälu, taju, mõtlemine, motoorse funktsiooni töö ja palju muud.

e-post: logopeed@mahtrakool.edu.ee