Tugisüsteem


Toetus

Psühholoog:
Galina Sokotuššenko

Abi osutamine kooliõpilastele suhtlemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega ning emotsionaalsete häirete korral. Rühmatundides aitab Galina arendada mälu, tähelepanu, mõtlemist, tõsta enesehinnangut ja korrigeerida käitumist.

Rühma- ja individuaaltunnid 12.10-15.00.

Rühmatunnid 1. klassi õpilastega toimuvad esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti 5. tunnis (12.10 - 12.55).

e-post: psuhholoog@mahtrakool.edu.ee

 
Sotsiaaltöötaja:
Anna Nasretdinova

Kaitseb õpilaste huve, lahendab konfliktsituatsioone, teeb koostööd noortekomisjoni, politsei, linna sotsiaalteenistusega. Viib läbi intervjuusid probleemsete õpilaste ja nende vanematega. Nõustab õpilasi, vanemaid ja õpetajaid.

Kooli sotsiaalteenistuse eesmärgid:
– soodsa õpikeskkonna loomine igale kooli õpilasele;
- õpilaste ja vanemate õiguste ja kohustuste järgimine vastavalt Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele;
- õpilaste ennetav abistamine ümberkasvatamise ja koolist kõrvalejätmise juhtude ennetamiseks


See tegevus toimub tihedas koostöös lapsevanematega, kooli juhtkonna, pedagoogide, TMOSH hoolekogu, Lastekaitse, LOV Lasnamäe, noorsoopolitsei, linnarehabilitatsioonikeskuste ja teiste spetsialistide toel.


Tel: 6 218 313
e-post: sotsiaalpedagoog@mahtrakool.edu.ee

 
CHEV koordinaator:
Aleksandra Melnikova

Koordineerib kõigi tugispetsialistide ühistööd, selgitab välja hariduslike erivajadustega lapsed, vormistab avaldusi ja koostab dokumente komisjonidele.

Toetab ja juhendab õpetajaid hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel;

teeb koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega õpilaste arengu toetamiseks;

teeb ettepanekuid õpetajatele, lapsevanematele ja direktorile edasise pedagoogilise töö, kooli poolt õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamise ja täiendavate eksamite läbiviimise kohta;

nõustab õpetajaid, õpilasi ja nende vanemaid;

analüüsib hariduslike erivajadustega õpilastele rakendatavate tugimeetmete tulemuslikkust;

koordineerib vaatluskaartide koostamist õpilase individuaalseks arenguks;

Koordineerib arenguvestlusi õpilaste ja nende vanematega.

e-post: hevoppejuht@mahtrakool.edu.ee

 

Kõneterapeut:
Olga Gayuk

Parandab lugemise ja kirjutamise rikkumisi, kogu kõnesüsteemi kui terviku arengut. Arendab õppimis- ja suhtlemismotivatsiooni. Arendab vaimseid protsesse (tähelepanu, mälu, taju, mõtlemine).

e-post: logopeed@mahtrakool.edu.ee

 

Toetus

Psühholoog:
Galina Sokotuššenko

Abi osutamine kooliõpilastele suhtlemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega ning emotsionaalsete häirete korral. Rühmatundides aitab Galina arendada mälu, tähelepanu, mõtlemist, tõsta enesehinnangut ja korrigeerida käitumist.

Rühma- ja individuaaltunnid 12.10-15.00.

Rühmatunnid 1. klassi õpilastega toimuvad esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti 5. tunnis (12.10 - 12.55).

e-post: psuhholoog@mahtrakool.edu.ee

 
Sotsiaaltöötaja:
Anna Nasretdinova

Kaitseb õpilaste huve, lahendab konfliktsituatsioone, teeb koostööd noortekomisjoni, politsei, linna sotsiaalteenistusega. Viib läbi intervjuusid probleemsete õpilaste ja nende vanematega. Nõustab õpilasi, vanemaid ja õpetajaid.

Kooli sotsiaalteenistuse eesmärgid:
– soodsa õpikeskkonna loomine igale kooli õpilasele;
- õpilaste ja vanemate õiguste ja kohustuste järgimine vastavalt Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele;
- õpilaste ennetav abistamine ümberkasvatamise ja koolist kõrvalejätmise juhtude ennetamiseks


See tegevus toimub tihedas koostöös lapsevanematega, kooli juhtkonna, pedagoogide, TMOSH hoolekogu, Lastekaitse, LOV Lasnamäe, noorsoopolitsei, linnarehabilitatsioonikeskuste ja teiste spetsialistide toel.


Tel: 6 218 313
e-post: sotsiaalpedagoog@mahtrakool.edu.ee

 
CHEV koordinaator:
Aleksandra Melnikova

Koordineerib kõigi tugispetsialistide ühistööd, selgitab välja hariduslike erivajadustega lapsed, vormistab avaldusi ja koostab dokumente komisjonidele.

Toetab ja juhendab õpetajaid hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel;

teeb koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega õpilaste arengu toetamiseks;

teeb ettepanekuid õpetajatele, lapsevanematele ja direktorile edasise pedagoogilise töö, kooli poolt õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamise ja täiendavate eksamite läbiviimise kohta;

nõustab õpetajaid, õpilasi ja nende vanemaid;

analüüsib hariduslike erivajadustega õpilastele rakendatavate tugimeetmete tulemuslikkust;

koordineerib vaatluskaartide koostamist õpilase individuaalseks arenguks;

Koordineerib arenguvestlusi õpilaste ja nende vanematega.

e-post: hevoppejuht@mahtrakool.edu.ee

 

Kõneterapeut:
Olga Gayuk

Parandab lugemise ja kirjutamise rikkumisi, kogu kõnesüsteemi kui terviku arengut. Arendab õppimis- ja suhtlemismotivatsiooni. Arendab vaimseid protsesse (tähelepanu, mälu, taju, mõtlemine).

e-post: logopeed@mahtrakool.edu.ee