Dokumendid

Loovtööde koostamise kord


            Tallinna Mahtra Põhikool

Loovtööde koostamise ja hindamise kord

                              Tallinn

                                2019


 

Sisukord

 1. Üldine korraldus

1.1 Loovtööde üldteemad

1.2 Loovtööde liigid

 1. Loovtöö korraldamine

2.1 Klassijuhataja ülesanded

2.2 Loovtöö juhendaja ülesanded

2.3 Kuraatori ülesanded

2.4 Õpilase (rühma) ülesanded

 1. Loovtöö osad

3.1 Tiitelleht

3.2 Sissejuhatus

3.3 Töö kirjeldus

3.4 Kokkuvõte

3.5 Kasutatud allikad

3.6 Kirjalik tagasiside loovtöö juhendaja poolt

 1. Töö kaitsmine

4.1 Hindamiskriteeriumid

4.2 Vaidlustamise võimalus

 1. Töö vormistamine

5.1 Üldnõuded

5.2 Tiitelleht

5.3 Lehekülgede nummerdus

5.4 Pealkirjad

5.5 Tabelid

5.6 Joonised

Lisad 

 1.  ÜLDINE KORRALDUS

      1. Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja    omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatud. Loovtöö sooritamine on  põhikooli lõpetamise tingimuseks. Loovtöö sooritavad kõik 8. klassi õpilased. Õpilase soovil võib ta loovtöö sooritada 7. klassis.

 1. Üldise temaatika pakub kool, konkreetse teema valib õpilane;

 2. Loovtööd saab sooritada ja kaitsta nii individuaalselt, kui ka rühmana;

 3. Õpilase loovtöö käiku korraldab juhendaja, kuraatoriks on õppealajuhataja või direktori poolt määratud isik;

 4. Loovtöö teema kajastatakse põhikooli lõputunnistusel.

 

1.1 Loovtööde üldteemad

 1. Loodus on meie kodu

 2. Inimeste väärtused

 3. Kunst ühendab inimesi

 4. Kuidas muuta maailm paremaks?

 5. Parima elukutse otsingul

 6. Kuidas uued tehnoloogiad mõjuvad õppeprotsessile? 

 7. Kuidas kaitsta ennast ja teisi ümbritsevate ohtude eest?

 

1.2 Loovtööde liigid

Loovtööna saab õpilane (rühm) esitada:

 • Erinevate ürituste läbiviimine;

 • Loovprojekti korraldamine ja läbiviimine;

 • Video, animatsiooni, veebilehtede koostamine;

 • Käsitöö või kunstiteose valmistamine;

 • Uurimus;

 • Teose kirjutamine; etenduse mängimine;

 • Muusikapala loomine ja esitlus;

 • Ettevalmistus ja osalemine loov- või uurimustöö konkursil;

 • Tööde väljapaneku korraldamine (maalid, fotod vms);

 • Teiste loovülesannete täitmine kokkuleppel juhendajaga.

 

2. LOOVTÖÖ KORRALDAMINE

2.1 Klassijuhataja ülesanded

 1. Klassijuhataja tutvustab klassijuhatajatunnis loovtöö üldteemasid, kaitsmise korda, juhendajaid;

 2. jälgib, et iga õpilane valib endale juhendaja ja kinnitab loovtöö teema;

 3. fikseerib ja teatab loovtööde kuraatorile töö teema;

 4. jälgib  töö sooritamise protsessi ja teavitab vanemaid loovtöö valmimise käigust ekooli, e-kirja või sõnumi teel.

 5. jälgib, et 1.veebruariks on kinnitatud loovtöö lõplik teema ja pealkiri nii vene kui ka eesti keeles ning fikseerib selle vastavas tabelis.

2.2 Juhendaja ülesanded

Üks õpetaja saab juhendada mitte rohkem kui kolme loovtööd.

 1. Aitab õpilasel formuleerida ideed ja teemat;

 2. tutvustab õpilasele loovtöö kaitsmise ja kujundamise korda;

 3. koostab õpilasega töö valmimise plaani;

 4. tutvustab ja aitab valida kirjandust (allikaid) lähtudes teemast;

 5. kontrollib süstemaatiliselt töö käiku;

 6. nõustab õpilast töö käigus ja vormistamisel;

 7. nõustab õpilast töö kaitsmise edukaks läbiviimiseks;

 8. kontrollib vormistamist enne kaitsmist;

 9. annab enne kaitsmist  kirjaliku tagasiside loovtöö tulemustest;

 10. vastutab loovtöö teema ja sisu vastavuse ning töö korrektse vormistamise eest.

2.3 Kuraatori ülesanded

 1. Koostab teemade ja juhendajate nimekirja;

 2. koordineerib juhendajate tööd;

 3. teatab juhendajatele õpilaste poolt valitud teemad;

 4. määrab juhendaja, kui õpilane ei valinud iseseisvalt;

 5. kontrollib loovtööde kaitsmise graafikut;

 6. kontrollib, et iga õpilane 9. klassi I poolaasta lõpuks on kaitsnud loovtööd;

 7. korraldab õppeaasta lõpus loovtööde kaitsmise;

 8. koostab loovtööde arhiivi, mis asub kooli raamatukogus.

2.4 Õpilase ülesanded

 1. Valib teema ja juhendaja. Juhul kui õpilane ei ole 1.oktoobriks leidnud oma loovtööle juhendajat, määratakse juhendaja talle direktori käskkirjaga;

 2. teatab oma valikust klassijuhatajale;

 3. kooskõlas juhendajaga koostab tegevusplaani ning jälgib seda;

 4. tutvub juhendaja poolt pakutud kirjandusega;

 5. informeerib juhendajat töö käigus oma edusammudest ja probleemidest;

 6. täidab kõiki kokkuleppeid juhendajaga, reageerib märkustele ja soovitustele; 

 7. vormistab töö kirjalikult (mitte vähem kui 5 ning mitte üle 10 lehekülje). Kirjalik osa koosneb järgmistest osadest:

 • Tiitelleht eesti keeles;

 • Tiitelleht vene keeles;

 • Juhendaja tagasiside;

 • Sissejuhatus;

 • Töö kirjeldus;

 • Kokkuvõte ja järeldused;

 • Kasutatud allikad.

8. esitab oma tööd õppeosakonda nädal enne loovtöö kaitsmist:

 • Kirjalik osa e-vormis kab. 202;

 • Kirjalik osa paberil kab. 106;

 • Abimaterjal;

 • Video, teos, muu visuaalne materjal.

9. koos vanemaga vastutab töö õigeaegse valmimise ja esitamise eest.

 

3. LOOVTÖÖ OSAD

3.1 Tiitelleht

Tiitelleht (vaata Lisa 1) peab olema järgmiste andmetega:

 1. õppeasutuse täielik nimetus;

 2. loovtöö teema;

 3. töö liik;

 4. õpilase ees- ja perekonnanimi, klass;

 5. juhendaja nimi; 

 6. töö valmimise koht ja aasta.

3.2 Sissejuhatus

Sissejuhatus sisaldab:

 1. loovtöö teema valiku põhjendus;

 2. teema aktuaalsus;

 3. töö eesmärgid ja ülesanded.

Sissejuhatus ei saa ületada 1/10 põhitööst.

3.3 Töö kirjeldus

Põhiosa sisaldab (võimalusel esitatakse peatükkidena)

1) töö tulemust;

2) loovtöö tegemiseks vajalike materjalide ja tehnika (sh töö iseloomust lähtuvalt andmete kogumise ja andmetöötluse) kirjeldust;

3) töö tegemise etappe ja nende kirjeldust;

4) kasutatud meetodeid ja töövõtteid, hinnangut nende efektiivsusele;

5) kollektiivselt tehtud töö puhul iga õpilase panuse kirjeldust;

6) tööprotsessi käigus üles kerkinud probleeme ja lahendusi.

Põhiosa tekstis on põhijaotised (peatükk või paragrahv) ja alajaotised (punkt, alapunkt, lõige). Peatükkide pealkirjad kirjutatakse tavaliselt suurte tähtedega. Põhijaotised nummerdatakse araabia numbritega ühest alates. Iga põhijaotise sees nummerdatakse samal viisil.

3.4 Kokkuvõte ja järeldused

Tulemusi ja järeldusi kajastatakse eraldi peatükina.

Kokkuvõte sisaldab (enesekriitilist) hinnangut tehtud tööle (eesmärkide täitmine, loovtöö kvaliteet, loovtöö kasutamise võimalused, saadud kogemuse kirjeldus).

 

3.5 Kasutatud allikad

Kasutatud materjalide loetelu peab sisaldama kõiki allikaid, mida antud töö käigus kasutati ja millele on viidatud. Kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu põhjal saab asjatundja otsustada 

kuivõrd pädev on töö autor antud temaatikas ja kas selles ka midagi uut võib leida. Kasutatud kirjandus järjestatakse autorite perekonnanimede järgi tähestikulises järjekorras.

Viited interneti ressurssidele peaksid olema täpsed. Vaata Lisa 2. 

 

3.6 Juhendaja kirjalik tagasiside

Juhendaja kirjalik tagasiside on hinnang (punktides) õpilase panuse, töö käigu, teemale vastavuse, ajakava täitmise ja vormistamise kohta vt Lisa 3


 

4. LOOVTÖÖ KAITSMINE 

 1. Loovtöö lõpeb avaliku kaitsmisega, mis toimub enne 15.maid.

 2. Kaitsmiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Kaitsmiskomisjonid kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 2 nädalat enne loovtööde kaitsmist.

 3. Kirjaliku osa ja juhendaja tagasiside  väljatrükk antakse üle õppealajuhatajale hiljemalt 15. aprilliks. Komisjoniliikmed tutvuvad enne tööde kaitsmist õpilase loovtööga ja juhendaja tagasisedega.

 4. Kaitsmisettekandel kasutab õpilane visuaalset materjali, ettekande pikkus on kuni 5 minutit.

Oma töö esitluses õpilane:

 • tutvustab loovtöö eesmärke ja teema valiku põhjendust;

 • tutvustab töö tegemise etappe ja nende kirjeldust, tööprotsessi käigus üles kerkinud probleeme ja lahendusi;

 • annab hinnangu enda poolt tehtud tööle (nt saadud kogemuse kirjeldus).

 

 1. Komisjoniliikmed võivad esitada õpilasele küsimusi.

 2. Loovtöö teema ning hinne sisestatakse e-kooli 8. klassi lõpuks ning lõputunnistusele.

 3. Komisjon hindab tööd lähtudes kehtivast loovtööde hindamisjuhendist (Lisa 4).

 4. Erandjuhul on komisjonil õigus tõsta või langetada juhendajapoolset hinnet. Komisjoni põhjendused fikseeritakse punktis “Eriarvamused”.

 5. Loovtöö kaitsmise hinne kantakse protokolli ja teatatakse õpilasele e-kooli teel.

4.1 Hindamiskriteeriumid

Loovtööd hinnatakse kas numbrilise hindena või arvestatud/mittearvestatud.

Loovtööde hindamisskaala:

 

Hinne “5”

Teemapüstitus on huvitav ja uurimisküsimus on väga hästi püstitatud. Pealkiri kajastab töö sisu. Töö tulemus on olemas, selgelt sõnastatud. Töö tulemused on kooskõlas eesmärgiga.

Esitus on loov ja teemakäsitlus isikupärane.

Kõne/esitluse ülesehitus on korras, st tekst on liigendatud tervik. Ülesehitus on loogiline ja sidus. 

Kasutab esinemise ilmestamiseks erinevaid vahendeid. Näitmaterjalide kvaliteet on hea.

Vastab kompetentselt komisjoni küsimustele.

Õpilane peab kinni kokkulepitud ajakavast.

 

Hinne “4”

Teema ja meetodid pakuvad õpilasele huvi. 

Vormi valik põhineb töö teemal ning lubab seda avada täies mahus.

Töövorm arendab õpilase võimeid ja oskusi.

Töö käigus järgitakse eetilisi ja esteetilisi norme.

Kõigi tööetappide vältel on õpilane näidanud iseseisvust ja vastutust.

Õpilane valdab teemat heal tasemel. Kasutatud materjalide maht on küllaldane, et teemat avada.

Töö kaitsmisel esitles tööd heal tasemel, komisjonile arusaadavalt, vastas argumenteeritult esitatud küsimustele.


 

Hinne “3”

Põhiidee ja sisu üldjoontes vastavuses.Töös on sisulisi puudujääke, esineb kontrollimata fakte.

Materjalide valik ebapiisav. Valitud meetodid ja rakendused sobivad.

Töö ülesehitus ei ole loogiline. Töö ei ole terviklik, esineb sisulisi puudujääke.

Sõnastus ebaselge, esineb mitmeid õigekirjavigu.

Esineb suuremaid eksimusi vormistamise reeglite vastu.

Õpilane vajab pidevat juhendajapoolset meeldetuletamist. Suhtlemisoskus rahuldav.

Esitluse ülesehitus ei ole päris loogiline, kõne tempo ebasobiv (kiirustav või aeglane).


 

Hinne “2”

Valitud teema ja meetodid ei ole aktuaalsed ja vastavuses.Vormi valik ei põhine töö teemal ning ei lubab seda avada.

Töövorm ei arenda õpilase võimeid ja oskusi.Töö ei vasta esteetilistele ja eetilistele normidele.

Kõigi tööetappide vältel ei ole õpilane näidanud iseseisvust ja vastutust..

Õpilane ei valda teemat, materjal on ebapiisav.

Valitud teema, vorm ning meetodid ei ärata huvi.

Töö kaitsmisel puudub õpilasel enesekindlus. Töö esitlus on igav, üldistav, ebaloogiline ning arusaamatu komisjoni liikmete jaoks. 

Õpilane ei suuda täpselt vastata esitatud küsimustele.

 

4.2 Vaidlustamise võimalus 

1. Loovtöö hinnet võib vaidlustada lapsevanem 5 kalendripäeva jooksul alates hinde teadasaamisest (fikseeritud e-päevikus). Kirjalik avaldus esitatakse kooli direktorile. 

2. Avaldus vaadatakse läbi viie kalendripäeva jooksul alates avalduse esitamisest.

3.Vaidekomisjon moodustatakse direktori käskkirjaga.. 

4. Komisjoni otsusest teavitatakse vaide esitajat kirjalikult.

5. Vaidekomisjoni otsust ei vaidlustata.

6. Kui komisjon annab õpilasele võimaluse loovtööd uuesti kaitsta, saab seda teha järgneva õppeaasta sügisel (oktoobris). Erandiks on 9.klassi õpilased.


 

5. LOOVTÖÖ VORMISTAMINE

5.1 Üldnõuded

Kirjalik töö peab olema trükitud, kasutades Microsoft Office Word või LibreOffice Writer. Esitatava töö formaat peab olema .odt, .doc, või .docx.

 • Loovtöö esitatakse A4 formaadis.

 • Trükikiri Liberation Serif või Times New Roman, trükikirja suurus - 12 pt, tekst trükitakse lehe ühele küljele reavahega 1,5.

 • Lehe servadest jäetakse vabaks 2 cm ülalt ja alt; 2 cm paremalt; lehe vasakust servast 4 cm.

 • Tekst kujundatakse nii, et ka lehekülje parempoolne serv jääb sirge, st tekstile rakendatakse rööpjoondust.

 • Kõikide peatükkide, sissejuhatuse, kokkuvõtte, allikate loetelu ja lisade pealkirjad kirjutatakse läbivalt suurte tähtedega, tähesuurus 14 pt ja rasvases kirjas. Alajaotuse, alapunktide pealkirjad kirjutatakse  suure algustähega, tähesuurus 12 pt ja rasvases kirjas. 

 • Peatükkide ja teiste alajaotuste pealkirjade järele punkti ei panda. Sõnu pealkirjades ei poolitata. Lühendite kasutamine ei ole soovitav.

 • Lisad nummerdatakse eraldi (kui neid on rohkem kui üks) araabia numbritega (Lisa 1, Lisa 2 jne) ja pealkirjastatakse.

5.2 Tiitelleht

Tiitelleht esitatakse kahes keeles: vene ja eesti. Tiitellehti ei nummerdata. Trükikirjaks on lubatud kasutada Liberation Serif või Times New Roman. Vt. Lisa 1.

 • Õppeasutuse täielik nimetus - 14pt, kohandatakse keskel;

 • Loovtöö teema - 18pt, kohandatakse keskel;

 • Töö iseloom - 14pt, kohandatakse keskel;

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi, klass - 14pt, paremal äärel;

 • Juhendaja nimi - 14pt, paremal äärel;

 • Töö valmimise koht ja aasta - 12pt, keskel;

 

5.3 Lehekülgede nummerdamine

Nummerdatakse araabia numbritega alates ühest. Nummerdus peab olema allpool lehte paremas nurgas.

Lehekülgede loendamine algab esimesest lehest, aga tiitellehtedeel ja juhendaja tagasisidele lehekülgede numbreid ei panda! 

NB! Nummerdamiseks kasuta LibreOffice Writer või Microsoft Word. 

https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86-%D0%B2-word-%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-c73e3d55-d722-4bd0-886e-0b0bd0eb3f02

5.4 Pealkirjad

Põhiosa tekstis on põhijaotised (peatükk või paragrahv) ja alajaotised (punkt, alapunkt, lõige). Peatükkide pealkirjad kirjutatakse läbivalt suurte tähtedega.Pealkirjad peaksid olema järgmistes vormistuses:

 • 14pt, Bold;

 • 12pt, Bold;

 • 12pt. 

Kõik pealkirjad algavad vasakult.

5.5 Tabelid

Kõik tabelid peavad olema pealkirjastatud ja nummerdatud (Tabel 1, jne) kas tööd läbiva või peatüki sisese numeratsiooniga. Kui tabelis olevad andmed on pärit teatmekirjandusest, siis tuleb tabeli all neile ka viidata.

Näide:

Tabel 4. Õpilaste arv põhikoolis aastatel 2012-2015.

 

2012-2013

2013-2014

2014-2015

I kooliaste

66

58

35

II kooliaste

53

75

96

III kooliaste

36

45

45

 

5.6 Joonised

Joonised (sh diagrammid, skeemid, kaardid) pealkirjastatakse ja nummerdatakse (Joonis 1, jne). Igale joonisele ja tabelile tuleb tekstis ka viidata.

Näide:

Graafik. 1. USA inflatsiooni graafik aastatel 1975 - 2007

 

6. LISAD 

Lisa 1 Tiitellehe näidis

Lisa 2 Kasutatud allikad 

Lisa 3 Hindamisjuhend

Lisa 4 Kokkulepe loovtöö teema ja juhendaja kohta

Таллиннская Махтраская основная школа


 

Название работы

Творческая работа

за курс основной школы


 

ученика (-цы): Имя Фамилия, класс

руководитель (-ли): Фамилия, инициалы

 

Таллинн

2019

Tallinna Mahtra Põhikool


 

Töö pealkiri

Loovtöö


 

koostaja(-d): Nimi ja Perekonnanimi, klass

juhendaja (-d): Nimi ja Perekonnanimi 

Tallinn

2019

 

Lisa 2 Allikate vormistus

Trükiteosed:

 1. Колисниченко Денис, Программирование для Android. Самоучитель, БХВ-Петербург, 2008

 2. Максимова М., Азбука вязания, Эксмо. 2003

 3. Erelt Tiiu, Terminiõpetus, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007

 4. Kibbermann E., Kirotar S., Koppel P., Saksa-eesti sõnaraamat, Valgus, 1975

 5. Караулов И., О культурной политике 2005. № 15. (Журнал)

 6. Яковлев В. И. Федерализм. 1999. 23 апреля. № 15. (Статья)

Internet:

 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ультразвук - Короткое пояснение или тема сайта 13.04.2015

 2. http://htmlbook.ru/ - Короткое пояснение или тема сайта 13.04.2015

 3. http://www.mrmz.ru/article/v23/print/4.htm - Короткое пояснение или тема сайта 13.04.2015

 4. http://v-kosmose.com/puteshestvie-po-solnechnoy-sisteme/ - Короткое пояснение или тема сайта 13.04.2015
 

Отзыв и оценка  руководителя творческой работы

Имя, фамилия ученика………………………………………………………………………..

Класс………………………………………………………………………………………………..

Тема………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Оценка творческой работы 

Аспекты оценивания и максимальное количество баллов

Баллы

1) содержание работы (20 баллов):

 соответствие работы теме, достижение поставленных целей, выбор методов и применение; правильное использование терминов и языка, структуры работы;

 (а) в случае произведений искусства,  в случае самостоятельной музыкальной работы оценивается идея работы, ее оригинальность и ее реализация, а также способность создавать новые отношения;

 (б) оценивается исполнение музыкальной работы. 

Четкое соответствие темы работы и ее содержания - это степень ответственности руководителя работы

 

2) творческий процесс /ход работы(10- баллов): 

инициатива ученика и инициатива в выборе темы творческого труда, соблюдение графика, соблюдение соглашений, изобилие идей, коммуникативные навыки; 

 

3) оформление письменной части работы (10 баллов):

 правильная формулировка текста, рисунков, графиков и таблиц, прочих атрибутов.

 

Итого:

 

4) презентация творческой работы (20 баллов): 

структура презентации,  речь, иллюстрация презентации, контакт со слушателями. ответы на вопросы комиссии; 

оценивается комиссией

 

 Творческая работа считается не зачтенной если по предложенной шкале работа набирает менее 30 баллов. 

 

Замечания………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата………………...             Руководитель (имя, фамилия, подпись).......................................................................

 

Шкала оценивания: “5” 60-54,    “4” 53-45,    “3” 44-30

Комментарии комиссии по оцениванию ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LISA  KOKKULEPE  LOOVTÖÖ TEEMA JA JUHENDAJA KOHTA

 

Nimi (nimed):…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Klass: …………………………………………………………………………………..

e-post: ………………………………………………………………………………….

 

Teema (või selgitav pealkiri): ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

 

Loovtöö eesmärk või loodetav tulemus:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

Olen teadlik, et loovtöö peab olema valmis ja üle antud õppeosakonda 15.aprilliks käesoleval õppeaastal.

 

Õpilane Lapsevanem               Juhendaja  

(nimi, kuupäev, allkiri) (nimi, kuupäev, allkiri) (nimi, kuupäev, allkiri)

            Tallinna Mahtra Põhikool

Loovtööde koostamise ja hindamise kord

                              Tallinn

                                2019


 

Sisukord

 1. Üldine korraldus

1.1 Loovtööde üldteemad

1.2 Loovtööde liigid

 1. Loovtöö korraldamine

2.1 Klassijuhataja ülesanded

2.2 Loovtöö juhendaja ülesanded

2.3 Kuraatori ülesanded

2.4 Õpilase (rühma) ülesanded

 1. Loovtöö osad

3.1 Tiitelleht

3.2 Sissejuhatus

3.3 Töö kirjeldus

3.4 Kokkuvõte

3.5 Kasutatud allikad

3.6 Kirjalik tagasiside loovtöö juhendaja poolt

 1. Töö kaitsmine

4.1 Hindamiskriteeriumid

4.2 Vaidlustamise võimalus

 1. Töö vormistamine

5.1 Üldnõuded

5.2 Tiitelleht

5.3 Lehekülgede nummerdus

5.4 Pealkirjad

5.5 Tabelid

5.6 Joonised

Lisad 

 1.  ÜLDINE KORRALDUS

      1. Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja    omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatud. Loovtöö sooritamine on  põhikooli lõpetamise tingimuseks. Loovtöö sooritavad kõik 8. klassi õpilased. Õpilase soovil võib ta loovtöö sooritada 7. klassis.

 1. Üldise temaatika pakub kool, konkreetse teema valib õpilane;

 2. Loovtööd saab sooritada ja kaitsta nii individuaalselt, kui ka rühmana;

 3. Õpilase loovtöö käiku korraldab juhendaja, kuraatoriks on õppealajuhataja või direktori poolt määratud isik;

 4. Loovtöö teema kajastatakse põhikooli lõputunnistusel.

 

1.1 Loovtööde üldteemad

 1. Loodus on meie kodu

 2. Inimeste väärtused

 3. Kunst ühendab inimesi

 4. Kuidas muuta maailm paremaks?

 5. Parima elukutse otsingul

 6. Kuidas uued tehnoloogiad mõjuvad õppeprotsessile? 

 7. Kuidas kaitsta ennast ja teisi ümbritsevate ohtude eest?

 

1.2 Loovtööde liigid

Loovtööna saab õpilane (rühm) esitada:

 • Erinevate ürituste läbiviimine;

 • Loovprojekti korraldamine ja läbiviimine;

 • Video, animatsiooni, veebilehtede koostamine;

 • Käsitöö või kunstiteose valmistamine;

 • Uurimus;

 • Teose kirjutamine; etenduse mängimine;

 • Muusikapala loomine ja esitlus;

 • Ettevalmistus ja osalemine loov- või uurimustöö konkursil;

 • Tööde väljapaneku korraldamine (maalid, fotod vms);

 • Teiste loovülesannete täitmine kokkuleppel juhendajaga.

 

2. LOOVTÖÖ KORRALDAMINE

2.1 Klassijuhataja ülesanded

 1. Klassijuhataja tutvustab klassijuhatajatunnis loovtöö üldteemasid, kaitsmise korda, juhendajaid;

 2. jälgib, et iga õpilane valib endale juhendaja ja kinnitab loovtöö teema;

 3. fikseerib ja teatab loovtööde kuraatorile töö teema;

 4. jälgib  töö sooritamise protsessi ja teavitab vanemaid loovtöö valmimise käigust ekooli, e-kirja või sõnumi teel.

 5. jälgib, et 1.veebruariks on kinnitatud loovtöö lõplik teema ja pealkiri nii vene kui ka eesti keeles ning fikseerib selle vastavas tabelis.

2.2 Juhendaja ülesanded

Üks õpetaja saab juhendada mitte rohkem kui kolme loovtööd.

 1. Aitab õpilasel formuleerida ideed ja teemat;

 2. tutvustab õpilasele loovtöö kaitsmise ja kujundamise korda;

 3. koostab õpilasega töö valmimise plaani;

 4. tutvustab ja aitab valida kirjandust (allikaid) lähtudes teemast;

 5. kontrollib süstemaatiliselt töö käiku;

 6. nõustab õpilast töö käigus ja vormistamisel;

 7. nõustab õpilast töö kaitsmise edukaks läbiviimiseks;

 8. kontrollib vormistamist enne kaitsmist;

 9. annab enne kaitsmist  kirjaliku tagasiside loovtöö tulemustest;

 10. vastutab loovtöö teema ja sisu vastavuse ning töö korrektse vormistamise eest.

2.3 Kuraatori ülesanded

 1. Koostab teemade ja juhendajate nimekirja;

 2. koordineerib juhendajate tööd;

 3. teatab juhendajatele õpilaste poolt valitud teemad;

 4. määrab juhendaja, kui õpilane ei valinud iseseisvalt;

 5. kontrollib loovtööde kaitsmise graafikut;

 6. kontrollib, et iga õpilane 9. klassi I poolaasta lõpuks on kaitsnud loovtööd;

 7. korraldab õppeaasta lõpus loovtööde kaitsmise;

 8. koostab loovtööde arhiivi, mis asub kooli raamatukogus.

2.4 Õpilase ülesanded

 1. Valib teema ja juhendaja. Juhul kui õpilane ei ole 1.oktoobriks leidnud oma loovtööle juhendajat, määratakse juhendaja talle direktori käskkirjaga;

 2. teatab oma valikust klassijuhatajale;

 3. kooskõlas juhendajaga koostab tegevusplaani ning jälgib seda;

 4. tutvub juhendaja poolt pakutud kirjandusega;

 5. informeerib juhendajat töö käigus oma edusammudest ja probleemidest;

 6. täidab kõiki kokkuleppeid juhendajaga, reageerib märkustele ja soovitustele; 

 7. vormistab töö kirjalikult (mitte vähem kui 5 ning mitte üle 10 lehekülje). Kirjalik osa koosneb järgmistest osadest:

 • Tiitelleht eesti keeles;

 • Tiitelleht vene keeles;

 • Juhendaja tagasiside;

 • Sissejuhatus;

 • Töö kirjeldus;

 • Kokkuvõte ja järeldused;

 • Kasutatud allikad.

8. esitab oma tööd õppeosakonda nädal enne loovtöö kaitsmist:

 • Kirjalik osa e-vormis kab. 202;

 • Kirjalik osa paberil kab. 106;

 • Abimaterjal;

 • Video, teos, muu visuaalne materjal.

9. koos vanemaga vastutab töö õigeaegse valmimise ja esitamise eest.

 

3. LOOVTÖÖ OSAD

3.1 Tiitelleht

Tiitelleht (vaata Lisa 1) peab olema järgmiste andmetega:

 1. õppeasutuse täielik nimetus;

 2. loovtöö teema;

 3. töö liik;

 4. õpilase ees- ja perekonnanimi, klass;

 5. juhendaja nimi; 

 6. töö valmimise koht ja aasta.

3.2 Sissejuhatus

Sissejuhatus sisaldab:

 1. loovtöö teema valiku põhjendus;

 2. teema aktuaalsus;

 3. töö eesmärgid ja ülesanded.

Sissejuhatus ei saa ületada 1/10 põhitööst.

3.3 Töö kirjeldus

Põhiosa sisaldab (võimalusel esitatakse peatükkidena)

1) töö tulemust;

2) loovtöö tegemiseks vajalike materjalide ja tehnika (sh töö iseloomust lähtuvalt andmete kogumise ja andmetöötluse) kirjeldust;

3) töö tegemise etappe ja nende kirjeldust;

4) kasutatud meetodeid ja töövõtteid, hinnangut nende efektiivsusele;

5) kollektiivselt tehtud töö puhul iga õpilase panuse kirjeldust;

6) tööprotsessi käigus üles kerkinud probleeme ja lahendusi.

Põhiosa tekstis on põhijaotised (peatükk või paragrahv) ja alajaotised (punkt, alapunkt, lõige). Peatükkide pealkirjad kirjutatakse tavaliselt suurte tähtedega. Põhijaotised nummerdatakse araabia numbritega ühest alates. Iga põhijaotise sees nummerdatakse samal viisil.

3.4 Kokkuvõte ja järeldused

Tulemusi ja järeldusi kajastatakse eraldi peatükina.

Kokkuvõte sisaldab (enesekriitilist) hinnangut tehtud tööle (eesmärkide täitmine, loovtöö kvaliteet, loovtöö kasutamise võimalused, saadud kogemuse kirjeldus).

 

3.5 Kasutatud allikad

Kasutatud materjalide loetelu peab sisaldama kõiki allikaid, mida antud töö käigus kasutati ja millele on viidatud. Kasutatud allikate ja kirjanduse loetelu põhjal saab asjatundja otsustada 

kuivõrd pädev on töö autor antud temaatikas ja kas selles ka midagi uut võib leida. Kasutatud kirjandus järjestatakse autorite perekonnanimede järgi tähestikulises järjekorras.

Viited interneti ressurssidele peaksid olema täpsed. Vaata Lisa 2. 

 

3.6 Juhendaja kirjalik tagasiside

Juhendaja kirjalik tagasiside on hinnang (punktides) õpilase panuse, töö käigu, teemale vastavuse, ajakava täitmise ja vormistamise kohta vt Lisa 3


 

4. LOOVTÖÖ KAITSMINE 

 1. Loovtöö lõpeb avaliku kaitsmisega, mis toimub enne 15.maid.

 2. Kaitsmiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline. Kaitsmiskomisjonid kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 2 nädalat enne loovtööde kaitsmist.

 3. Kirjaliku osa ja juhendaja tagasiside  väljatrükk antakse üle õppealajuhatajale hiljemalt 15. aprilliks. Komisjoniliikmed tutvuvad enne tööde kaitsmist õpilase loovtööga ja juhendaja tagasisedega.

 4. Kaitsmisettekandel kasutab õpilane visuaalset materjali, ettekande pikkus on kuni 5 minutit.

Oma töö esitluses õpilane:

 • tutvustab loovtöö eesmärke ja teema valiku põhjendust;

 • tutvustab töö tegemise etappe ja nende kirjeldust, tööprotsessi käigus üles kerkinud probleeme ja lahendusi;

 • annab hinnangu enda poolt tehtud tööle (nt saadud kogemuse kirjeldus).

 

 1. Komisjoniliikmed võivad esitada õpilasele küsimusi.

 2. Loovtöö teema ning hinne sisestatakse e-kooli 8. klassi lõpuks ning lõputunnistusele.

 3. Komisjon hindab tööd lähtudes kehtivast loovtööde hindamisjuhendist (Lisa 4).

 4. Erandjuhul on komisjonil õigus tõsta või langetada juhendajapoolset hinnet. Komisjoni põhjendused fikseeritakse punktis “Eriarvamused”.

 5. Loovtöö kaitsmise hinne kantakse protokolli ja teatatakse õpilasele e-kooli teel.

4.1 Hindamiskriteeriumid

Loovtööd hinnatakse kas numbrilise hindena või arvestatud/mittearvestatud.

Loovtööde hindamisskaala:

 

Hinne “5”

Teemapüstitus on huvitav ja uurimisküsimus on väga hästi püstitatud. Pealkiri kajastab töö sisu. Töö tulemus on olemas, selgelt sõnastatud. Töö tulemused on kooskõlas eesmärgiga.

Esitus on loov ja teemakäsitlus isikupärane.

Kõne/esitluse ülesehitus on korras, st tekst on liigendatud tervik. Ülesehitus on loogiline ja sidus. 

Kasutab esinemise ilmestamiseks erinevaid vahendeid. Näitmaterjalide kvaliteet on hea.

Vastab kompetentselt komisjoni küsimustele.

Õpilane peab kinni kokkulepitud ajakavast.

 

Hinne “4”

Teema ja meetodid pakuvad õpilasele huvi. 

Vormi valik põhineb töö teemal ning lubab seda avada täies mahus.

Töövorm arendab õpilase võimeid ja oskusi.

Töö käigus järgitakse eetilisi ja esteetilisi norme.

Kõigi tööetappide vältel on õpilane näidanud iseseisvust ja vastutust.

Õpilane valdab teemat heal tasemel. Kasutatud materjalide maht on küllaldane, et teemat avada.

Töö kaitsmisel esitles tööd heal tasemel, komisjonile arusaadavalt, vastas argumenteeritult esitatud küsimustele.


 

Hinne “3”

Põhiidee ja sisu üldjoontes vastavuses.Töös on sisulisi puudujääke, esineb kontrollimata fakte.

Materjalide valik ebapiisav. Valitud meetodid ja rakendused sobivad.

Töö ülesehitus ei ole loogiline. Töö ei ole terviklik, esineb sisulisi puudujääke.

Sõnastus ebaselge, esineb mitmeid õigekirjavigu.

Esineb suuremaid eksimusi vormistamise reeglite vastu.

Õpilane vajab pidevat juhendajapoolset meeldetuletamist. Suhtlemisoskus rahuldav.

Esitluse ülesehitus ei ole päris loogiline, kõne tempo ebasobiv (kiirustav või aeglane).


 

Hinne “2”

Valitud teema ja meetodid ei ole aktuaalsed ja vastavuses.Vormi valik ei põhine töö teemal ning ei lubab seda avada.

Töövorm ei arenda õpilase võimeid ja oskusi.Töö ei vasta esteetilistele ja eetilistele normidele.

Kõigi tööetappide vältel ei ole õpilane näidanud iseseisvust ja vastutust..

Õpilane ei valda teemat, materjal on ebapiisav.

Valitud teema, vorm ning meetodid ei ärata huvi.

Töö kaitsmisel puudub õpilasel enesekindlus. Töö esitlus on igav, üldistav, ebaloogiline ning arusaamatu komisjoni liikmete jaoks. 

Õpilane ei suuda täpselt vastata esitatud küsimustele.

 

4.2 Vaidlustamise võimalus 

1. Loovtöö hinnet võib vaidlustada lapsevanem 5 kalendripäeva jooksul alates hinde teadasaamisest (fikseeritud e-päevikus). Kirjalik avaldus esitatakse kooli direktorile. 

2. Avaldus vaadatakse läbi viie kalendripäeva jooksul alates avalduse esitamisest.

3.Vaidekomisjon moodustatakse direktori käskkirjaga.. 

4. Komisjoni otsusest teavitatakse vaide esitajat kirjalikult.

5. Vaidekomisjoni otsust ei vaidlustata.

6. Kui komisjon annab õpilasele võimaluse loovtööd uuesti kaitsta, saab seda teha järgneva õppeaasta sügisel (oktoobris). Erandiks on 9.klassi õpilased.


 

5. LOOVTÖÖ VORMISTAMINE

5.1 Üldnõuded

Kirjalik töö peab olema trükitud, kasutades Microsoft Office Word või LibreOffice Writer. Esitatava töö formaat peab olema .odt, .doc, või .docx.

 • Loovtöö esitatakse A4 formaadis.

 • Trükikiri Liberation Serif või Times New Roman, trükikirja suurus - 12 pt, tekst trükitakse lehe ühele küljele reavahega 1,5.

 • Lehe servadest jäetakse vabaks 2 cm ülalt ja alt; 2 cm paremalt; lehe vasakust servast 4 cm.

 • Tekst kujundatakse nii, et ka lehekülje parempoolne serv jääb sirge, st tekstile rakendatakse rööpjoondust.

 • Kõikide peatükkide, sissejuhatuse, kokkuvõtte, allikate loetelu ja lisade pealkirjad kirjutatakse läbivalt suurte tähtedega, tähesuurus 14 pt ja rasvases kirjas. Alajaotuse, alapunktide pealkirjad kirjutatakse  suure algustähega, tähesuurus 12 pt ja rasvases kirjas. 

 • Peatükkide ja teiste alajaotuste pealkirjade järele punkti ei panda. Sõnu pealkirjades ei poolitata. Lühendite kasutamine ei ole soovitav.

 • Lisad nummerdatakse eraldi (kui neid on rohkem kui üks) araabia numbritega (Lisa 1, Lisa 2 jne) ja pealkirjastatakse.

5.2 Tiitelleht

Tiitelleht esitatakse kahes keeles: vene ja eesti. Tiitellehti ei nummerdata. Trükikirjaks on lubatud kasutada Liberation Serif või Times New Roman. Vt. Lisa 1.

 • Õppeasutuse täielik nimetus - 14pt, kohandatakse keskel;

 • Loovtöö teema - 18pt, kohandatakse keskel;

 • Töö iseloom - 14pt, kohandatakse keskel;

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi, klass - 14pt, paremal äärel;

 • Juhendaja nimi - 14pt, paremal äärel;

 • Töö valmimise koht ja aasta - 12pt, keskel;

 

5.3 Lehekülgede nummerdamine

Nummerdatakse araabia numbritega alates ühest. Nummerdus peab olema allpool lehte paremas nurgas.

Lehekülgede loendamine algab esimesest lehest, aga tiitellehtedeel ja juhendaja tagasisidele lehekülgede numbreid ei panda! 

NB! Nummerdamiseks kasuta LibreOffice Writer või Microsoft Word. 

https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86-%D0%B2-word-%D0%BD%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-c73e3d55-d722-4bd0-886e-0b0bd0eb3f02

5.4 Pealkirjad

Põhiosa tekstis on põhijaotised (peatükk või paragrahv) ja alajaotised (punkt, alapunkt, lõige). Peatükkide pealkirjad kirjutatakse läbivalt suurte tähtedega.Pealkirjad peaksid olema järgmistes vormistuses:

 • 14pt, Bold;

 • 12pt, Bold;

 • 12pt. 

Kõik pealkirjad algavad vasakult.

5.5 Tabelid

Kõik tabelid peavad olema pealkirjastatud ja nummerdatud (Tabel 1, jne) kas tööd läbiva või peatüki sisese numeratsiooniga. Kui tabelis olevad andmed on pärit teatmekirjandusest, siis tuleb tabeli all neile ka viidata.

Näide:

Tabel 4. Õpilaste arv põhikoolis aastatel 2012-2015.

 

5.6 Joonised

Joonised (sh diagrammid, skeemid, kaardid) pealkirjastatakse ja nummerdatakse (Joonis 1, jne). Igale joonisele ja tabelile tuleb tekstis ka viidata.

Näide:

Graafik. 1. USA inflatsiooni graafik aastatel 1975 - 2007

 

6. LISAD 

Lisa 1 Tiitellehe näidis

Lisa 2 Kasutatud allikad 

Lisa 3 Hindamisjuhend

Lisa 4 Kokkulepe loovtöö teema ja juhendaja kohta

Таллиннская Махтраская основная школа


 

Название работы

Творческая работа

за курс основной школы


 

ученика (-цы): Имя Фамилия, класс

руководитель (-ли): Фамилия, инициалы

 

Таллинн

2019

Tallinna Mahtra Põhikool


 

Töö pealkiri

Loovtöö


 

koostaja(-d): Nimi ja Perekonnanimi, klass

juhendaja (-d): Nimi ja Perekonnanimi 

Tallinn

2019

 

Lisa 2 Allikate vormistus

Trükiteosed:

 1. Колисниченко Денис, Программирование для Android. Самоучитель, БХВ-Петербург, 2008

 2. Максимова М., Азбука вязания, Эксмо. 2003

 3. Erelt Tiiu, Terminiõpetus, Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007

 4. Kibbermann E., Kirotar S., Koppel P., Saksa-eesti sõnaraamat, Valgus, 1975

 5. Караулов И., О культурной политике 2005. № 15. (Журнал)

 6. Яковлев В. И. Федерализм. 1999. 23 апреля. № 15. (Статья)

Internet:

 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ультразвук - Короткое пояснение или тема сайта 13.04.2015

 2. http://htmlbook.ru/ - Короткое пояснение или тема сайта 13.04.2015

 3. http://www.mrmz.ru/article/v23/print/4.htm - Короткое пояснение или тема сайта 13.04.2015

 4. http://v-kosmose.com/puteshestvie-po-solnechnoy-sisteme/ - Короткое пояснение или тема сайта 13.04.2015
 

Отзыв и оценка  руководителя творческой работы

Имя, фамилия ученика………………………………………………………………………..

Класс………………………………………………………………………………………………..

Тема………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Оценка творческой работы 

Аспекты оценивания и максимальное количество баллов

Баллы

1) содержание работы (20 баллов):

 соответствие работы теме, достижение поставленных целей, выбор методов и применение; правильное использование терминов и языка, структуры работы;

 (а) в случае произведений искусства,  в случае самостоятельной музыкальной работы оценивается идея работы, ее оригинальность и ее реализация, а также способность создавать новые отношения;

 (б) оценивается исполнение музыкальной работы. 

Четкое соответствие темы работы и ее содержания - это степень ответственности руководителя работы

 

2) творческий процесс /ход работы(10- баллов): 

инициатива ученика и инициатива в выборе темы творческого труда, соблюдение графика, соблюдение соглашений, изобилие идей, коммуникативные навыки; 

 

3) оформление письменной части работы (10 баллов):

 правильная формулировка текста, рисунков, графиков и таблиц, прочих атрибутов.

 

Итого:

 

4) презентация творческой работы (20 баллов): 

структура презентации,  речь, иллюстрация презентации, контакт со слушателями. ответы на вопросы комиссии; 

оценивается комиссией

 

 Творческая работа считается не зачтенной если по предложенной шкале работа набирает менее 30 баллов. 

 

Замечания………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата………………...             Руководитель (имя, фамилия, подпись).......................................................................

 

Шкала оценивания: “5” 60-54,    “4” 53-45,    “3” 44-30

Комментарии комиссии по оцениванию ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LISA  KOKKULEPE  LOOVTÖÖ TEEMA JA JUHENDAJA KOHTA

 

Nimi (nimed):…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Klass: …………………………………………………………………………………..

e-post: ………………………………………………………………………………….

 

Teema (või selgitav pealkiri): ………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

 

Loovtöö eesmärk või loodetav tulemus:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

Olen teadlik, et loovtöö peab olema valmis ja üle antud õppeosakonda 15.aprilliks käesoleval õppeaastal.

 

Õpilane Lapsevanem               Juhendaja  

(nimi, kuupäev, allkiri) (nimi, kuupäev, allkiri) (nimi, kuupäev, allkiri)

 

2012-2013

2013-2014

2014-2015

I kooliaste

66

58

35

II kooliaste

53

75

96

III kooliaste

36

45

45

Anna Šulipa