Dokumendid

Kooli vastuvõtu kord


KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja

17. veebruari 2012

käskkirjaga nr 1.-2/57

LISA 3

Tallinna Mahtra Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtu kord

 

1. Üldsätted

1.1. Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Tallinna

Linnavolikogu 02. detsembri 2010 määruse nr 60 § 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses

kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ alusel ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1

alusel Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määruse nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli

määramise tingimused ja kord“ põhjal, muudetud Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 45

9.november 2016 (jõustus 18.11.2016);

 

1.2. Tallinna Mahtra Põhikooli võetakse kõik lapsed, kellele see kool on elukohajärgne kool.

Elukohajärgse kooli määrab Tallinna Haridusamet. Lapsevanema jaoks on 

koolikohustuslikule lapsele kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti (PGS

§27 lõige 1);

 

1.3. Juhul kui vanemal või õpilasel tekib õpilaskoha leidmisega probleeme, lahendab olukorra

Tallinna Haridusamet;

 

1.4. Tallinna Mahtra Põhikool lähtub õpilaskohtade arvu määramisel Põhikooli- ja

gümnaasiumiseadusest § 26 ja § 27;

 

1.5. Tallinna Mahtra Põhikool on kohustatud täitma Tallinna linna eelkooliealiste ja

koolikohustuslike laste andmekogu (edaspidi andmekogu) teatmiku osas ja eKoolis

avatavate 1. klasside kohta jooksva aasta 1. märtsiks;

 

1.6. Tallinna Mahtra Põhikooli 1. klassi vastuvõtu toimumise aeg avalikustatakse kooli

veebilehel lähtudes Tallinna linnavalitsuse poolt kinnitatavast elukohajärgse

munitsipaalkooli määramise tingimustest ja korrast.


 

2. Vastuvõtt 1. klassi

2.1. Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1.oktoobriks saab seitsmeaastaseks;

 

2.2. Tallinna Mahtra Põhikooli 1. klassi võetakse lapsed, kellele see kool on

elukohajärgne kool. Elukohajärgse kooli määrab Tallinna Haridusamet. Vabade

õpilaskohtade olemasolul võib Tallinna Mahtra Põhikool 1. klassi võtta ka mujal Tallinnas

elavaid lapsi, seda vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele nr 132 21.12.2011;

 

2.3. Lapsevanem või eestkostja esitab jooksva aasta 1.märtsist kuni 15.märtsini

haridusametisse taotluse paberkandjal  või elektrooniliselt veebikeskkonnas (eKoolis). Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse;

 

2.4. Elukohajärgse kooli määramisel arvestatakse esmajärjekorras õpilase elukoha

lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimaluse korral

 lapsevanemate soove;

 

2.5. Haridusamet teavitab elukohajärgse kooli määramisest isiku rahvastikuregistri järgsele aadressile 

või veebikeskkonna kaudu elektrooniliselt hiljemalt 25. maiks;

 

2.6. Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud jooksva aasta 10. juuniks

teavitama lapsele määratud kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.

Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool,

kus on vaba õppekoht;

 

2.7. Kool teeb ühtses veebikeskkonnas hiljemalt 10. juuniks märke isikute kohta, kes teavitasid elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või kes ei ole teavitanud õppekoha vastuvõtmisest 

või õppekohast loobumisest;

 

2.8. Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja

korra järgi alates 11. juunist avalduste alusel nende laekumise ajalises järjekorras;

 

2.9. 1. klassi vastuvõtmiseks peab vanem esitama kooli alljärgnevad dokumendid:

vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal),

lapse isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse koopia,

vanema isikut tõendava dokumendi koopia,

tervisekaart või väljavõte (selle olemasolul),

koolivalmiduse kaart (selle olemasolul).

 

3. Kooli määramine õpilase elukoha muutumisel

3.1. Õpilane, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ajavahemikul 1.

veebruarist 20. maini või kelle elukoht muutub Tallinna linnas sellel ajavahemikul, esitab

haridusametisse kirjalikult taotluse elukohajärgse kooli määramiseks;

 

3.2. Õpilane, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn pärast 20. maid või

kelle elukoht Tallinna linnas muutub pärast 20. maid, esitab lapsevanem või lapse

seaduslik esindaja haridusametisse kirjalikult taotluse elukohajärgse kooli määramiseks

või valib alates 15. juunist kooli, kus on vaba õppekoht;

 

3.3. Kui koolis selgub, et klassi on rohkem soovijaid kui Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

§26 ja § 27 alusel sätestatud õpilaste arv ja kooli tervisekaitsenõuete järgi lubatud õpilaste

arv seda lubavad ning võimaldavad, koostab kool õpilastest pingerea, mille alusel toimub

õpilaste vastuvõtt kooli.

 

4. Vastuvõtt 2. - 9. klassi

4.1. Tallinna Mahtra Põhikooli 2. - 9. klassidesse võetakse õpilased, kellele kool on

elukohajärgne kool ning kui vastavates klassides on vabu õppekohti. Elukohajärgse kooli

määrab Tallinna Haridusamet. Vabade õpilaskohtade olemasolul võib Tallinna Mahtra

Põhikool võtta vastu ka mujal Tallinnas elavaid lapsi, seda vastavalt Tallinna Linnavalitsuse

määrusele nr 132 21.12.2011;

 

4.2. Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast

väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues

koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on

üle viidud;

 

4.3. Õppenõukogu määrab klassi, kus õpilane õpinguid jätkab (arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust) järgmistel juhtudel:

välisriigi õppeasutusest tulnud isik;

isiku puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument;

isiku puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud

õppekava järgi;

isiku puhul, kellele rakendati eelmises koolis erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevat õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu;

 

4.4. Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja

konventsiooni. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas

esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas;

 

4.5. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis

ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas

klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks

õpinguid jätkanud Eestis.

Vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

 

4.6. 2.-9. klassi vastuvõtmiseks peavad vanemad esitama Tallinna Mahtra

Põhikoolile alljärgnevad dokumendid:

vormikohane taotlus (täidetakse kohapeal),

õpilase isikut tõendava dokumendi- või sünnitunnistuse koopia,

direktori allkirjaga kinnitatud viimase lõpetatud klassi klassitunnistus,

kinnitatud väljavõte õpilasraamatust,

tervisekaart (selle olemasolul).

 

4.7. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lisada sisseastuja poolt välisriigi

õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud (tõlgitud)

ärakiri. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse

Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED);

 

4.8. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I-III kooliastmelt ja ta soovib välisriigist

tagasipöördumisel jätkata õpinguid, siis toimub õpilase vastuvõtt kooli vastuvõtu

tingimustes ja korras sätestatud tingimustel;

 

4.9. Eespool nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele

koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli

õppekava;

 

4.10. Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

 

LISA 1 - 1. klassi vastuvõtmise taotlus

LISA 2 - 2-9. klassi vastuvõtmise taotlus

LISA 3 - Tallinna Mahtra Põhikooli isikuandmete töötlemise ja kaitse kord

KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja

17. veebruari 2012

käskkirjaga nr 1.-2/57

LISA 3

Tallinna Mahtra Põhikooli õpilaste kooli vastuvõtu kord

 

1. Üldsätted

1.1. Kord kehtestatakse lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja Tallinna

Linnavolikogu 02. detsembri 2010 määruse nr 60 § 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses

kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

ja Tallinna Haridusameti juhatajale“ alusel ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1

alusel Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2011 määruse nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli

määramise tingimused ja kord“ põhjal, muudetud Tallinna Linnavalitsuse määrusega nr 45

9.november 2016 (jõustus 18.11.2016);

 

1.2. Tallinna Mahtra Põhikooli võetakse kõik lapsed, kellele see kool on elukohajärgne kool.

Elukohajärgse kooli määrab Tallinna Haridusamet. Lapsevanema jaoks on 

koolikohustuslikule lapsele kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti (PGS

§27 lõige 1);

 

1.3. Juhul kui vanemal või õpilasel tekib õpilaskoha leidmisega probleeme, lahendab olukorra

Tallinna Haridusamet;

 

1.4. Tallinna Mahtra Põhikool lähtub õpilaskohtade arvu määramisel Põhikooli- ja

gümnaasiumiseadusest § 26 ja § 27;

 

1.5. Tallinna Mahtra Põhikool on kohustatud täitma Tallinna linna eelkooliealiste ja

koolikohustuslike laste andmekogu (edaspidi andmekogu) teatmiku osas ja eKoolis

avatavate 1. klasside kohta jooksva aasta 1. märtsiks;

 

1.6. Tallinna Mahtra Põhikooli 1. klassi vastuvõtu toimumise aeg avalikustatakse kooli

veebilehel lähtudes Tallinna linnavalitsuse poolt kinnitatavast elukohajärgse

munitsipaalkooli määramise tingimustest ja korrast.


 

2. Vastuvõtt 1. klassi

2.1. Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1.oktoobriks saab seitsmeaastaseks;

 

2.2. Tallinna Mahtra Põhikooli 1. klassi võetakse lapsed, kellele see kool on

elukohajärgne kool. Elukohajärgse kooli määrab Tallinna Haridusamet. Vabade

õpilaskohtade olemasolul võib Tallinna Mahtra Põhikool 1. klassi võtta ka mujal Tallinnas

elavaid lapsi, seda vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele nr 132 21.12.2011;

 

2.3. Lapsevanem või eestkostja esitab jooksva aasta 1.märtsist kuni 15.märtsini

haridusametisse taotluse paberkandjal  või elektrooniliselt veebikeskkonnas (eKoolis). Koolikohustuslikust east noorema lapse seaduslik esindaja esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse;

 

2.4. Elukohajärgse kooli määramisel arvestatakse esmajärjekorras õpilase elukoha

lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimaluse korral

 lapsevanemate soove;

 

2.5. Haridusamet teavitab elukohajärgse kooli määramisest isiku rahvastikuregistri järgsele aadressile 

või veebikeskkonna kaudu elektrooniliselt hiljemalt 25. maiks;

 

2.6. Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja on kohustatud jooksva aasta 10. juuniks

teavitama lapsele määratud kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või ühtses veebikeskkonnas.

Lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal on õppekohast loobumisel õigus valida kool,

kus on vaba õppekoht;

 

2.7. Kool teeb ühtses veebikeskkonnas hiljemalt 10. juuniks märke isikute kohta, kes teavitasid elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või kes ei ole teavitanud õppekoha vastuvõtmisest 

või õppekohast loobumisest;

 

2.8. Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja

korra järgi alates 11. juunist avalduste alusel nende laekumise ajalises järjekorras;

 

2.9. 1. klassi vastuvõtmiseks peab vanem esitama kooli alljärgnevad dokumendid:

vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal),

lapse isikut tõendava dokumendi või sünnitunnistuse koopia,

vanema isikut tõendava dokumendi koopia,

tervisekaart või väljavõte (selle olemasolul),

koolivalmiduse kaart (selle olemasolul).

 

3. Kooli määramine õpilase elukoha muutumisel

3.1. Õpilane, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn ajavahemikul 1.

veebruarist 20. maini või kelle elukoht muutub Tallinna linnas sellel ajavahemikul, esitab

haridusametisse kirjalikult taotluse elukohajärgse kooli määramiseks;

 

3.2. Õpilane, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn pärast 20. maid või

kelle elukoht Tallinna linnas muutub pärast 20. maid, esitab lapsevanem või lapse

seaduslik esindaja haridusametisse kirjalikult taotluse elukohajärgse kooli määramiseks

või valib alates 15. juunist kooli, kus on vaba õppekoht;

 

3.3. Kui koolis selgub, et klassi on rohkem soovijaid kui Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

§26 ja § 27 alusel sätestatud õpilaste arv ja kooli tervisekaitsenõuete järgi lubatud õpilaste

arv seda lubavad ning võimaldavad, koostab kool õpilastest pingerea, mille alusel toimub

õpilaste vastuvõtt kooli.

 

4. Vastuvõtt 2. - 9. klassi

4.1. Tallinna Mahtra Põhikooli 2. - 9. klassidesse võetakse õpilased, kellele kool on

elukohajärgne kool ning kui vastavates klassides on vabu õppekohti. Elukohajärgse kooli

määrab Tallinna Haridusamet. Vabade õpilaskohtade olemasolul võib Tallinna Mahtra

Põhikool võtta vastu ka mujal Tallinnas elavaid lapsi, seda vastavalt Tallinna Linnavalitsuse

määrusele nr 132 21.12.2011;

 

4.2. Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast

väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues

koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on

üle viidud;

 

4.3. Õppenõukogu määrab klassi, kus õpilane õpinguid jätkab (arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust) järgmistel juhtudel:

välisriigi õppeasutusest tulnud isik;

isiku puhul, kellel puudub haridust tõendav dokument;

isiku puhul, kes eelmises koolis õppis mõne teise riikliku õppekava alusel koostatud

õppekava järgi;

isiku puhul, kellele rakendati eelmises koolis erivajadustega õpilaste koolile ja sanatoorsele koolile kehtestatud erinevat õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu;

 

4.4. Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja

konventsiooni. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt käesoleva määruse lisas

esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas;

 

4.5. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis

ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas

klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks

õpinguid jätkanud Eestis.

Vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

 

4.6. 2.-9. klassi vastuvõtmiseks peavad vanemad esitama Tallinna Mahtra

Põhikoolile alljärgnevad dokumendid:

vormikohane taotlus (täidetakse kohapeal),

õpilase isikut tõendava dokumendi- või sünnitunnistuse koopia,

direktori allkirjaga kinnitatud viimase lõpetatud klassi klassitunnistus,

kinnitatud väljavõte õpilasraamatust,

tervisekaart (selle olemasolul).

 

4.7. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb lisada sisseastuja poolt välisriigi

õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud (tõlgitud)

ärakiri. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse

Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED);

 

4.8. Kui õpilane on lahkunud välisriiki I-III kooliastmelt ja ta soovib välisriigist

tagasipöördumisel jätkata õpinguid, siis toimub õpilase vastuvõtt kooli vastuvõtu

tingimustes ja korras sätestatud tingimustel;

 

4.9. Eespool nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele

koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli

õppekava;

 

4.10. Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).

 

LISA 1 - 1. klassi vastuvõtmise taotlus

LISA 2 - 2-9. klassi vastuvõtmise taotlus

LISA 3 - Tallinna Mahtra Põhikooli isikuandmete töötlemise ja kaitse kord